Til forsiden

Bødalselvas utløp i Lovatnet

Regine: 088.2B21 (LOENVASSDRAGET) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 327
Kommune : Stryn ( 1449)
Fylke : Sogn og Fjordane ( 14 )
Høyde over havet: ca. 51.5 meter
N50blad : 1317-4
ØKblad : AV089-5-4
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Loen ( 088/4 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Ikke registrert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) AV089-5-4 (Bødal) fra 1980*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1122.90.6
  Områder tilknytta veg/jernbane1225.41.2
  Åker og fulldyrka eng/beite21113128.2
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23147.810.3
  Lauvskog311136.429.3
  Barskog31238.58.3
  Fjell i dagen / blokkmark3320.60.1
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33314.33.1
  Elver/kanaler51127.45.9
  Sjøer,vann og tjern51260.513
  SUM464.9100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal18.31.8
  Jordbruksareal2178.838.5
  Skog og annen fastmark3189.840.8
  Våtmarker400
  Vann587.918.9
  SUM464.9100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 1993 Flyoppgave: 11534-5

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Grunnfjellet i området består av gneiser (migmatittisk). Bødalen er en bratt iserodert sidedal som munner ut i Lovatnet. Fjellene i nedslagsfeltet er alpint preget og det er botndannelser med flere mindre breer i området. Løsmassedekningen er sparsom, men det er store mengder skredmateriale i dalføret. Elveløpet er i hovedsak samlet, men noe forgreining (braiding) og bankedannelser (midtbanker) forekommer oppover i løpet. På deltasletten deler elva seg i flere løp, det er aktive midtbankedannelser og en større vifteformet munningsbanke. Hele deltaet har viftepreg og materialet er i hovedsak bunntransportert og dominert av sand, grus og stein.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Miljøvernavdelingen)

   Dette deltaet er ei grusvifte avsett av elva frå ein sidedal ut i Lovatnet. Her lå grenda Bødal (heile elvevifta var dyrka opp) før raskatastrofen i 1936. I dag står berre nokre få hus att.

  Naturfagverdiar

   Flora
   Ein del av flata er no dyrka opp att, på andre delar er det planta granskog, medan det veks lauvskog på resten. Lauvskogen har blandingar av bjørk og gråor. Kantvegetasjonen består stort sett av naturleg lauvskog langs elveløpa, men også noko planta granskog langs elva.

   Fugl
   Rune Lien (1982) har gjort observasjonar av fuglelivet i Bødalen, frå fjellet og ned på deltaflata. Av artar registrerte nede på flata er munk, spettmeis og dvergspett.

  Inngrep

   Bygningar
   Nokre få hus frå tidlegare gardar.

   Tekniske inngrep
   Nokre enkle traktorvegar; elles ingen større inngrep ut over dei nemnde bygningane.

   Jordbruk
   Ein del åker og eng.

   Ureining
   Ingen nemnande.

  Vernestatus

   Lovassdraget er verna mot krafutbygging.

   Se rapport om verdier i verna vassdrag.

  Referanser

   Naturtilhøve, både geologi, vegetasjon og historikk, er omtalt i (Sogn og Fjordane Distriktshøgskule 1982: Verneverdier i Lodalen - registrering og vurdering), der både dette deltaet og Innigardselva (Nesdal) og Kjenndalselva inngår. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret