Til forsiden

Dalaåis utløp i Sundkilen

 • Dette deltaet er valgt ut for videre overvåking

  Regine: 016.BC12 (VEST-VASSDRAGET) Beskrivelse av Regine


  © Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
  Registernummer : 33
  Kommune : Kviteseid ( 829)
  Fylke : Telemark ( 8 )
  Høyde over havet: ca. 72 meter
  N50blad : 1613-4
  ØKblad : BO033-5-2
  Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
  Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
  Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
  Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
  Vassdragsregulering : Elva er regulert
  Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

  Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
  for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
  Lenke til Naturbasen


  Kart over arealdekke

  © Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) BO033-5-2 (KVITESEID) fra 1978*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11228.64.8
  Industri og handelsområder1215.71
  Områder tilknytta veg/jernbane12214.32.4
  Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. campingplasser)1425.81
  Åker og fulldyrka eng/beite211183.330.6
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23112.12
  Lauvskog31194.315.7
  Barskog31230.55.1
  Blandingsskog31343.27.2
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)3337.81.3
  Elver/kanaler51123.84
  Sjøer,vann og tjern512150.525.1
  SUM600100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal154.49.1
  Jordbruksareal2195.432.6
  Skog og annen fastmark3175.829.3
  Våtmarker400
  Vann5174.329.1
  SUM600100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 1978 Flyoppgave: 1961-L16


  © Norge i Bilder Flyfotodato: 10.09.2004

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Dalføret langs Dalåi er trangt og svingete, men utvider seg til en bredere U- formet dalprofil ned mot bassenget i Sundkilen. Åsene omkring er ca 500- 700 mo.h. Dalføret har morene og breelvavsetninger som kildemateriale for elveavsetningene i dalbunnen og deltaet. Det finnes trolig også lokale rester av bresjøavsetninger(silt) i området. Deltaet danner en jevn overgang til elveavsetningene med en slak gradient (ca 5m/km). Det er karakterisert ved en fliket/ oppdelt front(vannkontur) med dype viker, rester av tidligere flomløp og elvekanaler. Deler av deltaet har elvevoller og former som minner om fuglefotdelta, men for øvrig karakteriseres deltaet som klassisk. Dagens aktive deltaflate er konsentrert til området utenfor Klokkarodden og campingplassen. Sedimentene er dominert av sand. Tilførselselva (Dalåi) har dels preg av braided (forgreinet) løp, men de aktive prossesene er nå sterkt redusert pga regulering i vassdraget.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Telemark, Miljøvernavdelingen)

  Naturfaglige verdier

   Flora:
   I et område i nærheten av Syftestad er det funnet en stor lokalitet av en art som er så sjelden at det anbefales å ikke publisere forekomsten. Bestanden dekker ca. 30 - 40 m2. Ved campingplassen er det funnet store bestander av marigras, Hierachloë odorata, som også er svært sjelden i indre Telemark.

   Kantvegetasjon
   Denne er stort sett intakt.

   Fugl
   Fast lokalitet for et mindre antall sangsvaner om høsten fram til islegging i desember. Hekkelokalitet for 1 par knoppsvane for første gang i 2000. Forholdsvis viktig område for ulike andearter på trekk vår og høst (særlig stokkand, krikkand, brunnakke, men også arter som skjeanad, toppand, siland og laksand). Brukbar lokalitet for vadefugl (grønnstilk, rødstilk, gluttsnipe, skogsnipe) på vårtrekket. Enkeltbekkasin hekker muligens.

   Fisk
   Gode forhold for stasjonær ørret, ellers er det bestander av røye, abbor, sik, ørekyte, trepigget stingsild og ål i vassdraget.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Campingplass med utleigehytter (Syftestad Camping) på vestre del av del deltaet. Deler av deltaet i sørøst er fylt og her ligger det i dag et samfunnshus og en verna bedrift.

   Jordbruk
   Store deler av deltaet er dyrka mark (eng), særlig det som ligger øst for elva (Moen).

   Forurensing:
   Sundkilen har lenge hatt store/moderate eutrofieringsproblemer (selv om forholdene har bedret seg betraktelig de seinere år pga. nytt renseanlegg). Diffuse utslipp av næringssalter fra jordbruket er trolig fremdeles et problem.

   Tekniske inngrep:
   Deler av nedslagsfeltet til Dalaåi er overført til Sundsbarm, slik at vannføringen er redusert

   Asfaltert gang-/sykkelveg fra Kviteseid sentrum og nordvestover langs vatnet, på utsida av kirka. Denne g/s-vegen deler opp noe av våtmarskområder. Enn gruslagt sti går gjennom deltaet fra g/s-vegen i øst helt ut til utløpet av elva. Her er det anlagt en badeplass med tilkjørt sand. Det er også planer om bru over elva , for å binde campingplassen til sentrum via stien og g/s-vegen, men dette prosjektet er usikkert av økonomiske årsaker.

  Vernestatus

   Området er ikke verna i noen sammenheng. I kommuneplanens arealdel for Kviteseid kommune har området LNF-status, men med tilleggsinformasjon "viktig naturvernområde - våtmark".

  Tilrådinger

   Forekomsten av den sjeldne planten må vernes. En av grunneierne kjenner til den og er positiv til en slags privat vern. Området krever sjøtsel for at forekomsten ikke skal forsvinne. Ellers er det viktig å hindre ny tekniske inngrep som bruforbindelse, ytterligere utfylling og utvidelse av dyrka mark. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret