Til forsiden

Dørjas utløp i Fiskumvatnet

 • Dette deltaet er valgt ut for videre overvåking

  Regine: 012.AB1Z (DØRJA) Beskrivelse av Regine


  © Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
  Registernummer : 330
  Kommune : Øvre Eiker ( 624)
  Fylke : Buskerud ( 6 )
  Høyde over havet: ca. 18 meter
  N50blad : 1714-2
  ØKblad : CF040-5-1
  Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
  Vern : Fiskumvannet naturreservatFredningsforskriften i Lovdata
  Deltatype : Fuglefotdelta Beskrivelse av deltatyper
  Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
  Vassdragsregulering : Ikke registrert
  Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

  Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
  for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
  Lenke til Naturbasen


  Kart over arealdekke

  © Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) CF040-5-1 (FISKUMVANNET) fra 1981*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1120.50.1
  Områder tilknytta veg/jernbane1229.31.6
  Åker og fulldyrka eng/beite211157.327.3
  Lauvskog31117.73.1
  Blandingsskog313132.3
  Myr412190.533
  Elver/kanaler51113.22.3
  Sjøer,vann og tjern512175.630.4
  SUM577.1100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal19.81.7
  Jordbruksareal2157.327.3
  Skog og annen fastmark330.75.3
  Våtmarker4190.533
  Vann5188.832.7
  SUM577.1100.0

  Foto


  Dørja svinger seg gjennom kulturlandskapet mot Fiskumvannet.
  © Foto: Frode Løset


  Deltaet sett fra sør.
  © Foto: Forv.plan Fiskumvannet NR


  Deltaet sett fra sør.
  © Foto: Forv.plan Fiskumvannet NR


  Ved utløpet av Dørja har det dannet seg flere øyer av siv.
  © Foto: Marianne Seland 090905


  Ovenfor sumpområdene vokser trærne helt ut til elvebredden, og flere steder henger de ut over vannet, som her.
  © Foto: Marianne Seland 090905


  Dørja svinger seg ut mot Fiskumvannet, her er et parti rett nedenfor fugletårnet.
  © Foto: Marianne Seland 090905


  Dørjas utløp sett fra Fiskumvannet. Fugletårnet kan så vidt sees midt i bildet.
  © Foto: Marianne Seland 090905


  Fra fugletårnet får man et overblikk over deltaområdet, med den karakteristiske fuglefot formen.
  © Foto: Marianne Seland 090905

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Dørja kommer fra et skogsåslandskap dominert av vekslende moreneavsetninger og med åser på ca 2-300mo.h. og renner ned i dalføret ved Fiskumvannet hvor det er et nesten sammenhengende dekke av finkorna hav-og fjordavsetninger. Gjennom disse finstoffrike massene har elva et meandrerende løpsmønster. Materialtransporten er liten og preget av suspensjonstransport basert på erosjon av silt og leir i havavsetningene. Det er dannet mindre leveer langs nedre elveløp noe som har ført til at utløpet har preg av fuglefotdelta. I strandsonen langs Fiskumvannet er det forholdsvis store gruntvannsområder og sumpområder (takrørsump)med akkumulasjon av silt og organisk materiale.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen)

  Naturfaglige verdier

   Flora
   Skogen i deltaet domineres av bjørk, svartor, selje og vier. Det finnes også noe furu. Myrene er for en stor del middels næringsrike med rikere partier. Vanlige arter er pors, kvass-starr, flaskestarr og blåtopp. I de våtere områdene vokser det elvesnelle og sumpsivaks. Det er et belte av takrør ytterst mot vannet, og det finnes også sjøsivaks. Ute i vannet vokser vannplanter som pilblad, vasslirekne, korsevjeblom, firling og nøkketjønnaks. Det finnes også kystarter som smal dunkjevle og stankbeinurt.

   Under befaringen i 2005 ble disse artene funnet: Tjønaks, nøkkerose, vassgro, sjøsivaks, skogsivaks, takrør, elvesnelle, flaskestarr, duskull, lyssiv, kvass-starr, hundekveke, bred dunkjevle, mjølkerot, myrhatt, sløkje, mjødurt, gul frøstjerne, slyngsøtvier, fredløs, fiol, vendelrot, bringebær, krossved, hegg, rødhyll, svartor, rogn, bjørk, selje, vier, furu og gran.

   Kantvegetasjon
   Inne i naturreservatet blir krattoppslag ryddet, så der er det få trær i kantsonene. Oppover elva er kantsonene stort sett intakte. Det blir hogd noe langs jordbruksarealene på nordsiden av jernbanen, og på korte strekninger er kantsonen helt fjernet. Under befaring i 2005 ble det observert lite overhengende trær, men elvebredden hadde tydelige erosjonshull.

   Fugl
   Ved Fiskumvannet er det observert 211 fuglearter (1993), av disse var ca. 80 våtmarksarter. Karakterarter er stokkand, kvinand, enkeltbekkasin, toppdykker, sothøne, knoppsvane, sanglerke og kråke. En rekke arter, deriblant sangsvane, er vanlige å se i vinterhalvåret. Flere arter av rovfugl er observert, det er ikke uvanlig å se fiskeørn. Fiskumvannet er et populært sted for fugletitting. Man kan ofte se sjeldne fugler i trekktida vår og høst. Det er satt opp et fugletårn. NRK har vist flere programmer om fuglelivet her.

   Fisk
   I Fiskumvannet finnes det en rekke fiskeslag. Karpefisk, bl.a. brasme er vanlig. Det finnes også gjedde, abbor, sik og ørret.

   Amfibier og pattedyr
   Frosk kan forekomme i store samlinger i parringstida om våren. Buorm finnes også i området. Spisssnutet frosk har vært hørt i deltaet. Elg beiter ofte på myrområdene i deltaet. Ellers finnes rådyr, rev, grevling, bever, røyskatt og smågnagere.

   Vannkvalitet

    Under befaringen i september 2005 ble det tatt vannprøve i Dørja.
    pH: 6,84
    Kalsium (mg /l) 5,3
    Turbiditet: 2,4
    Total fosfor ( g /l) 8,4
    Total nitrogen ( g /l) 300

  Inngrep

   Bebyggelse
   Det er ingen bebyggelse i deltaområdet. Jernbanen krysser deltaet og danner et skille mellom våtmarksområdene og jordbruksområdene.

   Jordbruk
   I den øverste delen av deltaet er det jorder på begge sider av elva. Det dyrkes hovedsakelig korn. Elva er et berikende element i kulturlandskapet.

   Forurensning
   Ingen kjente forurensninger.

   Tekniske inngrep
   Vannet er regulert med en dam i Vestfossen. Etter 10. mai er det ikke lov å øke vannstanden, av hensyn til hekkende fugler.

  Vernestatus

   Den nederste delen av deltaet er vernet i Fiskumvannet naturreservat.

   Fiskumvannet naturreservat ble fredet 19. april 1974, og omfatter strandlinjen og våtmarksområdene på Fiskumvannets nord- og vestside. Reservatet omfatter våtmarksområdene i Dørjas delta sør for jernbanelinjen. Formålet med reservatet er å bevare en spesiell naturtype, med et rikt fugleliv som er av særlig vitenskaplig og pedagogisk interesse.

   I samsvar med verneplanen utføres det rydding av kratt og skog på myrområdene vinterstid. En evaluering viste at flaterydding av bjørkekratt førte til at det kom opp mye rotskudd. Ringbarking før felling ble anbefalt.

  Dagens bruk

   Rundt deltaet er det store kornåkrer. Langs elveløpet er det skog og krattvegetasjon dominert av svartor. Jernbanen krysser deltaet. På nordsiden av jernbanelinja finner vi jordbruksarealene og på sørsiden er det store våtmarker ned mot Fiskumvannet. Her ligger Fiskumvannet naturreservat, som deltaet er en del av. I reservatet ligger et fugletårn. Det er veldig grunt i deltaet, og store bestander av sjøsivaks danner "øyer" ved elvemunningen.

  Trusselbilde

   Det er stedvis stor erosjon, og fare for at kantsonene glir ut.

  Tilrådinger

   Det bør legges vekt på bevaring av kantsonene langs jordene ovenfor jernbanen med aktiv skjøtsel. Det bør også vurderes steinsetting i enkelte erosjonshull. For øvrig henvises det til forvaltningsplanen for Fiskumvannet naturreservat.

  Kilder

   Fredningsbestemmelser for Fiskumvannet Naturreservat, Øvre Eiker kommune, Buskerud fylke.

   Fiskumvannet naturreservat Øvre Eiker.
   Brosjyre utgitt av Fylkesmannen i Buskerud

   Bollerud, B.T. et al, 2000:
   Fiskumvannet - rapport 1999.
   Buskskvetten nr.3-2000. Org. for NOF, avd. Buskerud.

   Bollerud, B.T. et al, 2001:
   Fiskumvannet - årsrapport 2000.
   Buskskvetten nr.4-2001. Org. for NOF, avd. Buskerud.

   Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen 1997:
   Fiskumvannet naturreservat i Øvre Eiker kommune.
   Forvaltningsplan. Rapport nr. 7-1997. ISBN 82-7426-215-8

   Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingen.
   Elvedelta i Buskerud 2005. Rapport nr 5. ISBN-82-7426-270-0 • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret