Til forsiden

Oksdølas utløp i Litl-botnet

Regine: 138.3Z (OKSA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 331
Kommune : Namdalseid ( 1725)
Fylke : Nord Trøndelag ( 17 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1623-1
ØKblad : CR150-5-4
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Ikke registrert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) CR150-5-4 (MORKA) fra 1988*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1120.30.1
  Områder tilknytta veg/jernbane12230.8
  Åker og fulldyrka eng/beite21143.210.9
  Lauvskog3112.90.7
  Barskog31237.39.4
  Blandingsskog3138.32.1
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33372.518.3
  Myr4121.90.5
  Elver/kanaler5113.20.8
  Gruntvannsområder i sjø522139.335.2
  Hav og sjøområder52383.721.2
  SUM395.5100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal13.30.8
  Jordbruksareal243.210.9
  Skog og annen fastmark312130.6
  Våtmarker41.90.5
  Vann5226.257.2
  SUM395.5100.0

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Bergrunnen i det forholdsvis lille nedslagsfeltet består av migmatittisk gneis og dels foliert granitt(grunnfjell). Landskapet er kupert med fjell omkring dalen(e) med høyder på opp til 685 mo.h. Generelt er det sparsomt løsmassedekke, men i dalen opptrer morene, breelv-og elveavsetninger (og hav- og fjordavsetninger?). Elveløpet er i hovedsak samlet, men med flere forgreininger basert på midtbankedannelser. Det er noen terrasser av elveavsetninger nær utløpet, men det meste av deltaet består av en undersjøisk deltaplattform som er bygd ut som en sedimentfylling i en trang/avsnørt fjordarm (Litl-botnet) med en karakteristisk midtbanke/munningsbanke midt i "sjøen". Store deler av plattformen/bankene blir tørrlagt som tidevannsflater ved fjøre sjø. Deltaet er karakterisert som et klassisk delta ut fra at sedimenttilførselen synes å være dominert av bunntransportert materiale (sand og grus), men deltaet har pga av topografien i området en meget spesiell form.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Nord Trøndelag, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Oksdølas deltaområde omfatter et lite kombinert elvedelta- og gruntvannsområde i Tøttdalsfjorden innerst i Namsenfjorden. Området er avgrenset av veg/bru i nord, av furu/grankledd fjell i nordøst og av furu/grankledd småkupert berg i nordvest. Deltaområdet er sterkt påvirket av flo og fjære. Utenfor selve elveutløpet ligger en lang sandbanke som ligger tørr på fjære sjø. Selv om området ikke er spesielt stort, representerer elvedeltaet sammen med det marine gruntvannsområdet, ulike naturtyper med kantskog, strandeng og dyrkajord, et variert deltaområde med rik variasjon av naturtyper. Deltaområdet har med sin økologiske variasjon og lette adkomst potensiale for frilufts- og undervisningsformål.

   Flora og kantvegetasjon
   Floraen i området er ikke spesielt undersøkt. Deltaområdet omkranses av strandeng på vestsiden av deltaet og noe i sørøst. Strandenga går på begge sider delvis over i dyrkamark lenger opp fra deltaet. På begge sider av Østerelva ned mot utløpet i deltaområdet er det kantvegetasjon i form av granskog, delvis oppblandet med furu og bjørk.

   Fugl
   Det er ikke gjort noen omfattende ornitologiske registreringer i området, men deltaområdet har en utforming som synes å gjøre det attraktivt for en rekke fugler, særlig for vannfugler, men også spurvefugl. Under en kort befaring i mai -02 ble det registrert et 20-talls fuglearter i området. Av disse kan nevnes Sivspurv, Gråhegre, Kanadagås, Siland, Gluttsnipe, Rødstilk, Strandsnipe, Storspove og Heilo. Særlig var det stor aktivitet av Rødstilk og Strandsnipe. Et relativt stort antall fiskemåse (min 100 indiv.) hadde tilhold på sandbankene i deltaområdet. Namsenfjorden er forholdsvis dyp, med få gruntvannsområder, noe som også preger fuglelivet. Tatt i betraktning den forholdsvis fattige vannfuglfaunaen ellers i Namsenfjorden, utgjør deltaområdet i Øksdøla derfor et lokalt viktig fugleområde.

   Fisk
   Øksdøla er lakse- og sjøørretførende i ca 6 km opp fra sjøen. Registrerte årsfangster har de siste 10 år vært 75 - 350 kg laks og 10-150 kg sjøørret. Fangsttallene har vært økende de senere år.

   Pattedyr
   Det er en betydelig stamme av rådyr og særlig elg i området.

   Friluftsliv
   Det er ikke kjent at området benyttes særlig til friluftsformål.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Et grendesenter, Øksdøl, ligger noen hundre meter sørvest for selve deltaområdet. Det ligger til sammen fire-fem gårdsbruk på begge sider av deltaet/-gruntvannsområdet.

   Jordbruk
   Delvis oppdyrka arealer på begge sider av deltaområdet.

   Tekniske inngrep
   En del oppdyrka arealer ned mot deltaet/-våtmarksområdet. Vegbru over Oksdøla i sørenden av deltaområdet og vegbru over sjøstraumen i nordenden av våtmarksområdet. Noen jordbruksgrøfter ut i områder. En ganske ny skogsbilveg fra RV-766 og ned i deltaområdet i sørvest. Samla sett er selve deltaområdet/-våtmarksområdet relativt lite påvirket av tekniske inngrep.

   Forurensing
   Noe utslipp fra spredt bebyggelse og jordbruksaktivitet til Oksdøla og til selve deltaet/gruntvannsområdet. Nærmere undersøkelser mangler, men området synes totalt sett lite påvirket av forurensing.

  Vernestatus

   Okdøla var med på "bruttolista" for supplering av vassdrag til verneplan for vassdrag i Norge, men ble ikke tatt med blant de 77 vassdragene som NVE foreslo for nærmere vurdering for vern.

  Tilrådinger

   Ytterligere tekniske inngrep (oppdyrking, vegbygging) i området bør unngås. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret