Til forsiden

Vatndalselvas utløp i Skjeggedalsåni (Steane)

Regine: 020.BCA (VATNDALSELVA) Beskrivelse av Regine

  Området er et deltalandskap bygget opp ved samløpet mellom Skjeggedalsåna og Vatnedalselva. Landskapet er flatt og preget av våtmarksområde og lave terrasser mellom 160 og 170 m.o.h.

© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 334
Kommune : Froland ( 919)
Fylke : Aust Agder ( 9 )
Høyde over havet: ca. 160 meter
N50blad : 1512-2
ØKblad : BL016-5-4
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Fuglefotdelta Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Ikke registrert
Inngrepsstatus : Lite Berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) BL016-5-4 (FRIGSTAD) fra 1973*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1120.30.1
  Områder tilknytta veg/jernbane1221.40.3
  Massetak/dagbrudd1314.41
  Åker og fulldyrka eng/beite2112.50.6
  Barskog312145.633.6
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333124.128.7
  Ferskvannsvåtmark41112.83
  Elver/kanaler511134.231
  Sjøer,vann og tjern5127.41.7
  SUM432.7100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal16.11.4
  Jordbruksareal22.50.6
  Skog og annen fastmark3269.762.3
  Våtmarker412.83
  Vann5141.632.7
  SUM432.7100.0

  Foto


  Vannflaten gjennom deltaet med fuktenger av blåtopp i kanten og furumoer med blåbær på den gamle elvesletta.
  © Foto: Rune Sævre 2002


  Fra utløe på odde NV i deltaet får man oversikt over deltaet.
  © Foto: Rune Sævre 2002


  © Foto: Rune Sævre 2002


  © Foto: Tor Kviljo

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Området er et sedimentfylt basseng. Tidligere har det vært breelvavsetninger over store deler av området. Nå er det bare rester av disse igjen som terrasser på nivå omkring ca. 165-170 m.o.h.
   Det meste av området har nå postglasiale elveavsetninger/elvesletter. Hele området har et fint mønster av meandre, gamle løp og levé- og bankedannelser. De fluviale prosessene er fortsatt aktive i området.
   Elveavsetningene ligger mellom 160-165 m.o.h. og består vesentlig av sand, dels godt sortert og fin sand. Lokalt grovere materialer. Lavere deler er forsumpet eller har myrdannelse.

   Det er i første rekke det rike mønsteret av elve- og bekkeløp med meandredring og skiftende løp som gjør området verdifullt i geologisk sammenheng. Området gir et interessant eksempel på et landskap dannet av fluviale prosesser.

   Feltet er relativt uberørt av større tekniske inngrep. Det har sammenheng med skiftende vannstand og flomfare i området.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Aust Agder, Miljøvernavdelingen)

  Lokaliteten har verdi som typeområde for deltaer i Agderregionen. Det ligger som et dynamisk dokument hvor prosessene delvis viser historien og hvor det fremdeles skjer endringsprosesser ved flom. Det gjør at det har pedagogisk verdi og verdi i forhold til naturopplevelse. Sentralt i deltaet ligger en arm ut mellom de to elvene. Det er en tunge i landskapet med også noe finere materiale og en god vannhusholdning som holder noe bedre på vannmassene. Det gjør at området har vært nyttet som dyrka mark og fått navnet Buvollen. -I dag nyttes det som telt- og campingvognplass.

  Naturfaglige verdier

   Flora og vegetasjon
   Området har et verdifullt våtmarksområde. Deltaområdet er omgitt av grasmyr, lyngmyr og furuskogmyr. Nederst mot vannstrengen på de fuktigste partiene står enger av vassiv som er fuktige og står under vann hele året. Innenfor det ligger grasmark hvor blåtopp har en total dominans. På alle de gamle elveslettene med middels bonitet på markslagskartet står blåtoppengene. Oppe på de høyereliggende elveslettene står det lyngmyr med blåbær i busksjiktet og furu i tresjiktet. Over flom-mål kommer blokkebær inn og det blir fine elvesletter med furuskog og god blåbærmark. Disse viser veldrenerte grusmasser som preger grunnen på hele elvesletten rundt de sentrale deler av deltaet.

   Se på bonitetskartet.

   Fugl
   Hele deltaet er et hekke- og oppholdsområde for bl.a. ender og vadefugler. Det er også rovfugler knyttet til områdene rundt det rike våtmarksområdet med mye fugler.

  Inngrep (pr 2002)

  Det er hentet ut masser i NV del av deltaet. Det ligger igjen et lokalt delvis gjenfylte massetak. Det er lagt en skogsbilveg langs NV-side av feltet. En kraftlinjetrase krysser lokaliteten. Det er under oppsetting hytter i ytterkant av deltaet. Telt og campingvogner står årvisst på utleide arealer på Buvollen.

  Forvaltningsstatus og verneinteresser

  Det er interesser for beiting av områdene og uttak av sand/grus. Camping og hyttebygging påvirker også området.

  Verneinteressene er knyttet til landskapsformene og de naturlige prosessene som har skjedd og som fremdeles former området. Forvaltningen av området må i første omgang skje ved en langsiktig forvaltning av sand- og grusressursene. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret