Til forsiden

Bjørlielvas utløp i Øyvatnet

Regine: 139.AE (Høylandsvassdraget) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 335
Kommune : Høylandet ( 1743)
Fylke : Nord Trøndelag ( 17 )
Høyde over havet: ca. 63 meter
N50blad : 1824-4
ØKblad : DG158-5-3
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Myrdelta Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er vernet i Verneplan IIIVerna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Lite Berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) DG158-5-3 (BJØRLIA) fra 1980*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1124.60.8
  Områder tilknytta veg/jernbane1226.91.2
  Lauvskog3112.60.5
  Barskog31214825.8
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)3333.90.7
  Myr412217.237.9
  Elver/kanaler51119.53.4
  Sjøer,vann og tjern512113.219.8
  Gruntvannsområder i elver/vann51356.99.9
  SUM572.9100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal111.52
  Jordbruksareal200
  Skog og annen fastmark3154.527
  Våtmarker4217.237.9
  Vann5189.633.1
  SUM572.9100.0

  Ortofoto


  © Norge i Bilder 23.06.2001

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Nord Trøndelag, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Bjørlielva renner ut i nordenden av Øyvatnet (hoh 63 m) og danner her et elvedelta bestående i hovedsak av store myrpartier på begge sider av elva. Øyvatnet er det nordligste av 5 store vatn i Høylandsvassdraget (Øyvatnet, Almås-Grønningen,Stor-Grønningen, Grungstadvatnet og Eidsvatnet) og utgjør den nordvestlige delen av Namsenvassdraget. Naturgeografisk hører området inn under bar- og fjellbjørkeskogsområdet nord for Dovre.

   Flora og vegetasjon
   Området er ikke undersøkt botanisk.

   Tilgrensende vegetasjon

   Fugl
   Området er ikke spesielt undersøkt ornitologisk.

   Fisk
   Øyvatnet har en god bestand av laks og sjøaure. I tillegg finnes en bestand av innlandsaure og røye av god kvalitet. Vatnet og elva er mye nytta fiskeområder. Allmennheten har god tilgang til fiske ved kortsalg.

   Pattedyr
   Bever er observert i området, men fast tilhold er ikke dokumentert.

   Friluftsliv
   Vatnet og elva er mye nytta fiskeområder. Allmennheten har god tilgang til fiske ved kortsalg.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Ingen bebyggelse i selve området. Gårdsbruk og bebyggelse ca 1 km mot nord og vest.

   Jordbruk
   Jordbruksvirksomhet nord og vest for deltaområdet. Ingen vesentlig husdyrbeiting i området.

   Tekniske inngrep
   Riksveg 17 avgrenser området i øst og kommunevegen avgrenser området i nord og vest. To 22 KV høgspentlinjer går hhv. tvers over deltaområdet og på parallelt med RV 17. Noe grøfting av myrpartier i nord og øst. Totalt sett kan selve deltaområdet vurderes som lite berørt av tekniske inngrep.

   Forurensing
   Ingen registrert forurensing av betydning.

  Planstatus

   Hele området har LNF-status i K-planens arealdel.

  Vernestatus

   Høylandsvassdraget inkludert Bjørlielva og Øyvatnet er et varig verna vassdrag.

  Tilrådinger

   Unngå tekniske inngrep og oppdyrking. Unngå hogst i kantskogen mot vatnet, deltaområdet og elva.

  Litteratur

   (ingen) • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret