Til forsiden

Fiskåas utløp i Øyvatnet

Regine: 139.AF (Høylandsvassdraget) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 336
Kommune : Høylandet ( 1743)
Fylke : Nord Trøndelag ( 17 )
Høyde over havet: ca. 63 meter
N50blad : 1824-4
ØKblad : DG157-5-1
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er vernet i Verneplan IIIVerna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Lite Berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) DG157-5-1 (FISKÅHAUGEN) fra 1980*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  Områder tilknytta veg/jernbane1221.40.3
  Åker og fulldyrka eng/beite2111.50.3
  Lauvskog3118.21.7
  Barskog312203.843.4
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)3333.50.7
  Myr41238.88.3
  Elver/kanaler51132.77
  Sjøer,vann og tjern51239.58.4
  Gruntvannsområder i elver/vann513140.229.9
  SUM469.6100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal11.40.3
  Jordbruksareal21.50.3
  Skog og annen fastmark3215.545.9
  Våtmarker438.88.3
  Vann5212.445.2
  SUM469.6100.0

  Ortofoto


  © Norge i Bilder 23.06.2001

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Nord Trøndelag, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Fiskåa renner ut i nordøstenden av Øyvatnet (hoh 63 m) og danner her et elvedelta karakterisert av mange store og små skogbevokste holmer i deltaet. Øyvatnet er det nordligste av 5 store vatn i Høylands-vassdraget (Øyvatnet, Almås-Grønningen,Stor-Grønningen, Grungstadvatnet og Eidsvatnet) og utgjør den nordvestlige delen av Namsenvassdraget. Naturgeografisk hører området inn under bar- og fjellbjørkeskogsområdet nord for Dovre. Betydelige løsmasseforekomster registrert i området.

   Flora og vegetasjon
   Området er ikke undersøkt botanisk.

   Tilgrensende vegetasjon

   Fugl
   Området er ikke spesielt undersøkt ornitologisk.

   Fisk
   Øyvatnet har en god bestand av laks og sjøaure. I tillegg finnes en bestand av innlandsaure og røye av god kvalitet. Vatnet og elva er mye nytta fiskeområder. Allmennheten har god tilgang til fiske ved kortsalg.

   Pattedyr
   Bever er observert i området, men fast tilhold er ikke dokumentert.

   Friluftsliv
   Vatnet og elva er mye nytta fiskeområder. Allmennheten har god tilgang til fiske ved kortsalg.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Ingen bebyggelse i selve området. Gårdsbruk og bebyggelse på østsiden av deltaet. Noen hytter helt ned mot deltaet på østsiden.

   Jordbruk
   Jordbruksvirksomhet øst for deltaområdet. Ingen vesentlig husdyrbeiting i området.

   Tekniske inngrep
   Skogsbilveg en liten strekning langs østsida av deltaområdet.

  Planstatus

   Hele området har LNF-status i K-planens arealdel.

  Vernestatus

   Høylandsvassdraget inkludert Bjørlielva og Øyvatnet er et varig verna vassdrag.

  Tilrådinger

   Unngå tekniske inngrep og oppdyrking. Unngå hogst i kantskogen mot vatnet, deltaområdet og elva.

  Litteratur

   (ingen) • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret