Til forsiden

Øyelvas utløp i Øyvatnet

Regine: 139.AE (Høylandsvassdraget) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 337
Kommune : Høylandet ( 1743)
Fylke : Nord Trøndelag ( 17 )
Høyde over havet: ca. 63 meter
N50blad : 1824-3
ØKblad : DG157-5-2
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Øie naturreservat og fuglefredningsområdeFredningsforskriften i Lovdata
Deltatype : Fuglefotdelta Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er vernet i Verneplan IIIVerna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Lite Berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) DG157-5-2 (KVENNMOEN) fra 1980*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1121.70.5
  Åker og fulldyrka eng/beite21117.44.6
  Lauvskog3112.80.7
  Barskog31239.910.6
  Blandingsskog31320.35.4
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)3330.10
  Myr412179.647.6
  Elver/kanaler51131.98.5
  Sjøer,vann og tjern51283.322.1
  SUM377.2100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal11.70.5
  Jordbruksareal217.44.6
  Skog og annen fastmark363.116.7
  Våtmarker4179.647.6
  Vann5115.230.6
  SUM377.2100.0

  Ortofoto


  © Norge i Bilder 23.06.2001

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Nord Trøndelag, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Øie ligger i Øyelvas utløp i Øytjørna, en avsnøring av Øyvatnet (hoh 63 m) i Høylandet kommune. Høylandsvassdraget utgjør den nordvestlige delen av Namsenvassdraget. Øyvatnet er det nordligste av 5 store vatn i Høylandsvassdraget (Øyvatnet, Almås-Grønningen,Stor-Grønningen, Grungstadvatnet og Eidsvatnet). Området danner et meget fint deltaområde bestående av stilleflytende loner og store myrpartier med noen mindre dammer og tjern inne i myrområdet. Naturgeografisk tilhører området bar- og fjellbjørkeskogs-området nord for Dovre. Øie er et vakkert område med store estetiske og landskaps-messige kvaliteter. Området er lett tilgjengelig og har betydelig potensiale til undervisning og forskning.

   Flora og vegetasjon
   Botanisk er deltaområdet interessant som typeområde med fine soneringer. Langs elva vokser det vierkratt med en del bjørk. Lenger ut følger en sone med ulike starrarter som går over i sivvegetasjon.

   Fugl
   Området er en viktig og verneverdig fuglebiotop for regionen. I forhold til størrelsen av området er det stor artsvariasjon og store antall våtmarksfugler i området. I tillegg til selve utløpsdeltaet er myrområdene med sine tjern/vatn viktige leveområder for vannfugl. I området er det påvist hekking av stokkand, brunnakke, toppand og smålom. Av vadefugl er registrert enkeltbekkasin, strandsnipe, brushøns og heilo. Trane er observert i hekketiden, uten at ruging er påvist. Videre hekker en rekke spurvefugler i området, bl.a. sivspurv. Et betydelig antall sangsvaner har tilhold i området i lange perioder i trekktiden både vår og høst.

   Fisk
   Øyvatnet har en god bestand av laks og sjøaure. I tillegg finnes en bestand av innlandsaure og røye av god kvalitet. Vatnet og elva er mye nytta fiskeområder. Allmennheten har god tilgang til fiske ved kortsalg.

   Pattedyr
   Bever er observert i området, men fast tilhold er ikke dokumentert.

   Friluftsliv
   Vatnet og elva er mye nytta fiskeområder. Allmennheten har god tilgang til fiske ved kortsalg.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Ingen bebyggelse i selve området. Et par gårdsbruk og bebyggelse like ved deltaområdet både mot vest og nord. Totalt sett er selve deltaområdet lite berørt av tekniske inngrep.

   Jordbruk
   Jordbruksvirksomhet nord og vest for deltaområdet. Det er en del husdyrbeiting i området.

   Tekniske inngrep
   Et par gårdsbruk ligger ned mot deltaområdet. Det går noen beitegjerder delvis gjennom området. I vest går en kraftlinje langs området. I øst går Riksveg 17 ned mot deltaområdet. Totalt sett kan selve deltaområdet vurderes som lite berørt av tekniske inngrep.

   Forurensing
   Ingen forurensing av betydning.

  Planstatus

   Utover deler av deltaområdet som er vernet (se nedenfor) har området LNF-status i K-planens arealdel.

  Vernestatus

   Den sentrale delen av elvedeltaet, Øie, er verna som Naturreservat og som Fuglefredningsområde. Verneverdiene i området knytter seg primært fuglelivet og formålet for vernet er ” å bevare et viktig trekk og hekkeområde for en rekke våtmarksfugler, særlig ender og vadere, mot inngrep som kan redusere områdets verdi til disse formål”. Hele Høylandsvassdraget inkludert Øie og Øyelva et varig verna vassdrag.

  Tilrådinger

   Husdyrbeiting bør fortsette som før. Unngå oppdyrking i deltaområdet og hogst i kantskogen mot området. Styre ferdsel bort fra området i hekketida.

  Litteratur

   Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 1981: Utkast til verneplan for våtmarksområder i Nord-Trøndelag fylke. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret