Til forsiden

Flatdølas utløp i Flatsjå

Regine: 016.CC6 (BØELVA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 35
Kommune : Seljord ( 828)
Fylke : Telemark ( 8 )
Høyde over havet: ca. 159 meter
N50blad : 1614-3
ØKblad : BQ036-5-1
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Humleneset edellauvskogFredningsforskriften i Lovdata
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Lifjellområdet ( 016/6 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) BQ036-5-1 (VASSMOEN) fra 1977*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1124.40.6
  Områder tilknytta veg/jernbane12210.91.6
  Massetak/dagbrudd1312.20.3
  Åker og fulldyrka eng/beite21122933.4
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23126.93.9
  Lauvskog31122232.4
  Barskog312273.9
  Blandingsskog31338.75.6
  Fjell i dagen / blokkmark3322.60.4
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)3333.60.5
  Myr41215.92.3
  Elver/kanaler51122.73.3
  Sjøer,vann og tjern51279.211.6
  SUM685100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal117.52.6
  Jordbruksareal2255.937.4
  Skog og annen fastmark3293.942.9
  Våtmarker415.92.3
  Vann5101.914.9
  SUM685100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: ??.07.1977 Flyoppgave: 1753B-V6


  © Norge i Bilder Flyfotodato: 01.09.2004

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Deltaet ligger i en meget markert U-fomet dal mellom høye fjell (Skorve og Mælefjell(1413mo.h.)) av kvartsitt. Nedslagsfeltet for øvrig har vekslende til sparsomt morenedekke. Morene og noen mindre elv- og breelvavsetninger har utgjort kildematerialet. Det meste av dalen har en velutviklet flat elveslette som er bygget ut i Flatsjåbassenget som er demmet av en stor vifte avsatt fra Grunningsdalen. Vannstanden i Flatsjå er endret/senket ved menneskelige inngrep. Elvesletta har en meget slak gradient ca 1,5 m/km og danner en jevn overgang til deltaområdet. Den store sletta har tidligere vært jevnlig utsatt for flom, derfor ble bebyggelsen samlet i en "landsby" øverst oppe på elvesletta. Langs elva er det dels dannet elvevoller(leveer) av flomsedimenter. Utover elvesletta er det avsatt siltlag etter flom. Nå er elva regulert og hovedløpet er for en stor del lagt fast og forbygd. Deltaet karakteriseres som klassisk med bunntransport av sand som dominerende agens. Langs nedre del av elveløpet er det velutvikla bankedannelser, sidebanker og innersvingbanker.

   Kilder:
   Hansen, S.K.-1987 Seljord kommune. Kvartærgeologisk kart BPQ 036037-20.
   Institutt for naturanalyse/Statens kartverk Telemark

   Jansen, I. J. -1982. Lifjellområdet, kvartærgeologi og geomorfologi .
   Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer, Univ. i Osloi og TDH.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Telemark, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Flora
   I edellauvskogreservatet som ligger på en liten grusvifte består vegetasjonen vesentlig av alm-lindeskog, med innslag av gråor-askeskog og gråor-heggeskog. I undervegetasonen forekommer blant annet tysbast, skogburkne, strutseving, myske, humle, vårerteknapp og springfrø.

   Kantvegatasjon
   Inntakt i store deler av området, smalt belte mellom jordbruksareal og elva.

   Fugl
   Viktig hekkeområde for småfugl, både spurvefugler og sangere. Selve deltaet er lite interessant mht andefugl, men i Flatsjå litt utenfor deltaet blir vannfugl observert på trekk og overvintring. Her ligger det regelmessig et mindre antall sangsvaner store deler av vintersesongen (fryser helt til i strenge kuldeperioder), sammen med et varierende antall stokkender og et mindre antall kvinender. De siste par årene er det også observert 1 ind. dvergdykker her om vinteren..

   Fisk
   Bestander av stasjonær ørret, røye, sik og abbor.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Ubetydelig bebyggelse i deltaområdet.

   Jordbruk
   Svært intensivt jordbruk i selve deltaområdet og omkringliggende områder.

   Forurensning
   Jordbruksrelatert forurensning.

   Tekniske inngrep
   Vannføring redusert som følge av overføring av vann fra Sundsbarm og Åmotsdal til Sundsbarm kraftverk.

  Vernestatus

   I utkanten av deltaområdet ligger Humleneset naturreservat, edellauvskog, 18 daa. Formålet med vernet er å ta vare på en floristisk interessant forekomst av edellauvskog.

  Tilrådninger

   Tettere kantvegetasjon mellom dyrka mark og elva er ønskelig. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret