Til forsiden

Straumens utløp i Nomevatn

 • Dette deltaet er valgt ut for videre overvåking

  Regine: 016.BA4 (VEST-VASSDRAGET) Beskrivelse av Regine


  © Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
  Registernummer : 37
  Kommune : Nome ( 819)
  Fylke : Telemark ( 8 )
  Høyde over havet: ca. 60.5 meter
  N50blad : 1613-1
  ØKblad : BU031-5-4
  Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
  Vern : Nomevatn fuglefredningsområdeFredningsforskriften i Lovdata
  Deltatype : Fuglefotdelta Beskrivelse av deltatyper
  Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
  Vassdragsregulering : Elva er regulert
  Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

  Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
  for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
  Lenke til Naturbasen


  Kart over arealdekke

  © Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) BU031-5-4 (LUNDEFARET) fra 1987*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11210.70.5
  Områder tilknytta veg/jernbane12232.61.5
  Flyplass12424.61.1
  Åker og fulldyrka eng/beite211562.425.6
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23110.20.5
  Lauvskog31174.13.4
  Barskog312209.59.5
  Blandingsskog31316.10.7
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33328.21.3
  Myr412113.75.2
  Elver/kanaler511424.319.3
  Sjøer,vann og tjern512689.431.4
  SUM2195.6100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal167.93.1
  Jordbruksareal2572.626.1
  Skog og annen fastmark3327.914.9
  Våtmarker4113.75.2
  Vann51113.750.7
  SUM2195.6100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 1967 Flyoppgave: 470-H7


  © Norge i Bilder Flyfotodato: 10.09.2004

  Kvartærgeologisk kart

 • Tegnforklaring til Kvartærgeologiske kart


  © NGU: Jansen I.J 1980 LUNDE 1613-1

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Elva (Straumen, del av Bandak- Nordsjøkanalen) går her i en slak gradient mellom Flåvatn og Nomevatn og strekningen har i dag 2 sluseanlegg. Området ligger under marin grense (ca 133 mo.h.) og kildematerialet i dalføret er preget av finkorna hav- og fjordavsetninger av silt og leir og noen markerte breelvavsetninger (isranddeltaer) av sand og grus. Ved østenden av Nomevatn er dalføret demmet av en israndavsetning (Nomehaugen, randås, -avsatt for ca 9500 år siden) og elveløpet går nå nordenfor denne over Vrangfoss. Pga. kanaliseringen er elva er demmet ved Vrangfoss sluser og vannstanden inn i deltaområdet er hevet. Deltaet i Nomevatn er preget av suspensjonstransport og kan karakteriseres som et fuglefotdelta med elvevoller langs løpet . Syd for den mest markerte elvevollen/tangen i ut i Nomevatn er vannet sterkt oppgrunnet av sedimenter. Nord for elveløpet danner Barlaugsevja med flere flotte meandersvinger et viktig våtmarksområde. De hevete terrassene ligger i deltaområdet ca 1-5 m over nivå i Nomevatn. Deltavsetningene er dominert av silt og fin sand, avsatt over marin leire. De lavere deler har dels forsumpning og akkumulasjon av organisk materiale.

   Kilder:
   Jansen, I.J. -1980 Telemark. Lunde. Jordartskart BUV031032-20.
   Jordregisterinstituttet og Telemark distriktshøgskole

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Telemark, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Flora
   Flommarkskog dominert av or.

   Kantvegatasjon
   Smal kantsone, relativt intakt på den ene siden. Også områder med lite kantvegatasjon. I reservatet er det inntakt kantvegetasjon.

   Fugl
   Nomevatn er et svært viktig raste- og beiteområde for andefugler under trekket vår og høst. Arter som stokkand, kvinand og toppand kan være tallrike, opptil 500 andefugler blir til tider observert. Sjeldne arter som taffeland, skjeand og svartand er også observert. Lokaliteten nevnes også som viktig rasteområde for lappfiskand under trekket, men denne arten er ikke observert de seneste årene.
   Nomevatn er også en viktig lokalitet for overvintrende vannfugl, over 200 sangsvaner har blitt observert ved en anledning. Til en viss grad har området også betydning som hekkelokalitet for en del våtmarksfugl.

   Fisk
   Nomevatn er en av svært få lokaliteter for suter (Tinca tinka) i Telemark. Ellers er det ørret, ål, abbor, sik, trepigget stingsild og ørekyte i vannet.

   Pattedyr
   Mink og vannspissmus er observert.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Noe bebyggelse helt i randsonen av deltaet.

   Jordbruk
   I deltaområdet er det dyrka mark og beiter. Også omkringliggende områder er preget av jordbruk.

   Forurensning
   Kraftig vanngjennomstrøming reduserer betydingen av spredte kloakkutslipp. Gammel avfallsfylling i utkanten av området. Har tatt imot industriavfall, trolig også spesialavfall. Kategorisert som fylling hvor det er behov for nærmere undersøkelser for å kartlegge omfanget av forurensning.

   Tekniske inngrep
   Selve vannet ble dannet under anleggsarbeidene med Bandak-Norsjø kanalen. Den innerste delen av vannet har senere blitt tørrlagt med et dike. Vannføringen er påvirket av den store Tokke/Vinje reguleringen og slusing av kanalbåter. Av andre tekniske ingrep i deltaområdet kan nevnes veier, flystripe og en pumpestasjon.

  Vernestatus

   Nomevatn fuglefredningsområde. Våtmark 696 daa. Et grunntvannsområde som utgjør en av de beste beite- og rasteplassene for andefugl i Telemark. Det er observert over 150 fuglearter i området.

  Tilrådninger

   Viktig å opprettholde intakte kantsoner mot vassdraget i jordbrukslandskapet. Kartlegge omfanget av forurensning fra avfallsplassen. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret