Til forsiden

Gvarvelvas utløp i Nordsjø

 • Dette deltaet er valgt ut for videre overvåking

  Regine: 016.C9 (SKIENSVASSDRAGET) Beskrivelse av Regine


  © Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


  Registernummer : 38
  Kommune : Sauherad ( 822)
  Fylke : Telemark ( 8 )
  Høyde over havet: ca. 15 meter
  N50blad : 1613-1
  ØKblad : BV032-5-1
  Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
  Vern : Årnesbukta naturreservat våtmarkFredningsforskriften i Lovdata
  Deltatype : Fuglefotdelta Beskrivelse av deltatyper
  Vassdragsvern : Lifjellområdet ( 016/6 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
  Vassdragsregulering : Elva er regulert
  Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

  Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
  for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
  Lenke til Naturbasen


  Kart over arealdekke

  © Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) BV032-5-1 (NES) fra 1992*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11238.91.5
  Industri og handelsområder121170.6
  Områder tilknytta veg/jernbane12240.51.5
  Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. campingplasser)14290.3
  Åker og fulldyrka eng/beite211383.514.5
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23111.30.4
  Lauvskog311280.910.6
  Barskog31260.52.3
  Blandingsskog31375.82.9
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333167.56.3
  Myr412214.38.1
  Elver/kanaler51129111
  Sjøer,vann og tjern5121051.239.8
  SUM2641.4100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal1105.44
  Jordbruksareal2394.814.9
  Skog og annen fastmark3584.722.1
  Våtmarker4214.38.1
  Vann51342.250.8
  SUM2641.4100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 1967 Flyoppgave: 470-E1


  © Norge i Bilder Flyfotodato: 10.09.2004

  Ortofoto


  © Direktoratet for naturforvaltning 2001, Opptak og fremstilling ved SatNat prosjektet.
  (Klikk på bildet for større utgave)

  Kvartærgeologisk kart

 • Tegnforklaring til Kvartærgeologiske kart


  © NGU: Jansen I.J 1980 LUNDE 1613-1

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Deltaet ligger ved Bødalens utløp i hoveddalføret og Nordsjøbassenget. Grunnfjellsbergarter med granitt, gneiss og kvartsitt dominerer i nedslagsfeltet. Bødalen og området omkring deltaet er preget av marine avsetninger samt i noen grad breelvavsetninger og postglasiale elveavsetninger. Marin grense er ca 145mo.h. i området. Langs Bøelva og Gvarvelva er elveavsetninger av sand/grus avsatt i lag over havavsetninger av silt og leir. Elva har et meandrerende løp ut mot deltaet, dels med såkalte tvungne meandre (pga terrenghindringer som fjell mv). I dag er elveløpet delvis stabilisert ved forbygning. De øverste terrasseflatene i deltaet når ca 5m over nivået i elva (Gvarv sentrum N for deltaet ligger på en noe høyere terrasseflate fra en tidligere deltadannelse). Ut i dagens deltaområde er det dannet en ca 1 km lang elvevoll langs sydlig bredd av hovedløpet. Elveløpet ender i en tydelig vifteformet deltafront med munningsbanker av sand. Årnesbukta sør for dagens elveløp er grunnet nesten helt opp av deltavsetningene og utgjør en del av deltaområdet som er særlig viktig for fuglelivet. Deltaet som helhet kan karakteriseres som fuglefotdelta og suspensjonstransport av materiale har dominert. Dynamikken i de fluviale prosesser er nå redusert etter reguleringer i øvre del av vassdraget. Avsetningene domineres av silt og fin sand.

   Kilder:
   Jansen, I.J. -1980. Telemark. Gvarv , Jordartskart BUV033034-20 og Telemark. Lunde.
   Jordartskart BUV031032-20. Jordregisterinstituttet og Telemark distriktshøgskole

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Telemark, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Flora
   Våtmarksområdet med tilhørende strandnære områder domineres av gråor-heggeskog, viersumpskog, elvesnellesumper og rik sumpskog. Vannvegetasjonen påvirkes av varierende vannstand under vinteren. Mange langstilkede planter fryser fast i isen og rives løs fra substratet når vannstanden øker og isen heves.

   Kantvegatasjon
   Veldig fin kantvegetasjon, elvenær lauvskog.

   Fugl
   Totalt er 176 arter observert i Årnesbukta naturreservat pr. 1.1.2000, hvorav 58 er konstantert som hekkende eller sannsynlig hekkende. Området er den viktigste våtmarkslokaliteten i midt-Telemark både arts- og antallsmessig. Dvergspetten er sannsynligvis den mest regelmessige rødlista arten som hekker i reservatet. Totalt er 23 rødlista fuglearter registrert mer eller mindre regelmessig i Årnesbukta. Fiskeplass for fiskeørn. Hekkeplass for hønsehauk.

   Fisk
   Gvarvelva, eller Bøelva som den heter lenger oppe er trolig den viktigste gyteelva for laks ovenfor laksetrappa i utløpet av Norsjø. Hvert år fanges det laks i området ved Bø. Det er også årlige utsettinger av nesten 70.000 lakseyngel i Bøelva. Ellers er det bestander av ørret, ål, trepigget stingsild, nipigget stingsild, elveniøye, ørekyt, karuss, sik, gjedde, røye, abbor og krøkle i vassdraget. I Norsjø er det storørret som trolig bruker Gvarvelva/Bøelva som gyteområde. I deltaområdet ble det tidligere drevet et utstrakt fisk etter krøkle i gytetida. Det fiskes også en del gjedde i Årnesbukta, i tillegg til det tradisjonelle fisket etter sik og ørret.

   Pattedyr
   Mink og bever finnes i området.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Lite bebyggelse i selve deltaet, men i nærområdet er det et tettsted, en campingplass, småbåthavn, sag, spredt bebyggelse med mer.

   Jordbruk
   Intensivt jordbruk i elvas nedslagsfelt. En del jordbruk i selve elvedeltaet.

   Forurensning
   Lokalt renseanlegg med utslipp til elva, også enkelte punktutslipp av kloakk i nedslagsfeltet. Ellers en del landbruksrelatert forurensning.

   Tekniske inngrep
   Vassdragsregulering fører til unaturlig vannføring. Liten vannføring sommerstid, minstevannsføring på 4,5m3/sek målt ved Oterholt i Bø. Stor vannføring med varmt vann på vinterstid. Dette fører til senere og mindre islegging enn naturlig. Flomsikring og forbygninger/kanalisering på store strekninger i elvas nedre områder.

  Vernestatus

   Årnes naturreservat, våtmark. Vernet 7.12.90. Området er på 1393 daa, hvorav 360 daa er fastland. Formålet med vernet var å verne det rike fuglelivet og fuglenes livsmiljø, særlig med sikte på å ta vare på et viktig trekk- og overvintringsområde for vannfugl.

  Tilrådninger

   Ta vare på kantvegetasjonen, ikke utvid jordbruksarealet. Ingen ytterlige inngrep i nærområdet til Årnesbukta. Planlagt g/s vei bør ikke legges inntil verneområdet. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret