Til forsiden

Nidelvas utløp i Rore (Bjorsund)

 • Dette deltaet er valgt ut for videre overvåking

  Regine: 019.AA (RORE) Beskrivelse av Regine


  © Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
  Registernummer : 41
  Kommune : Grimstad ( 904) og Arendal (906)
  Fylke : Aust Agder ( 9 )
  Høyde over havet: ca. 38.5 meter
  N50blad : 1611-4
  ØKblad : BP010-5-2
  Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
  Vern : Bjorsund naturreservat våtmarkFredningsforskriften i Lovdata
  Deltatype : Fuglefotdelta Beskrivelse av deltatyper
  Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
  Vassdragsregulering : Elva er regulert
  Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

  Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
  for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
  Lenke til Naturbasen


  Kart over arealdekke

  © Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) BP010-5-2 (BJORSUND) fra 1990*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1121.50.1
  Områder tilknytta veg/jernbane1222.70.2
  Åker og fulldyrka eng/beite211145.811.6
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite2310.60
  Lauvskog31135.52.8
  Barskog312122.59.7
  Blandingsskog3139.10.7
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333106.58.5
  Myr412229.318.2
  Elver/kanaler511401.131.9
  Sjøer,vann og tjern512202.916.1
  SUM1257.5100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal14.20.3
  Jordbruksareal2146.411.6
  Skog og annen fastmark3273.621.8
  Våtmarker4229.318.2
  Vann560448
  SUM1257.5100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 1967 Flyoppgave: 451-I8


  © FOTONOR AS Flyfotodato: 30.04.1990

  Ortofoto


  © Geovekst 16.07.2002

  Ortofoto


  © Norge i Bilder. Opptak 15.07.03

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Dalsidene langs deltaet består av skogkledde fjellrygger (grunnfjell m. gneis) med lite løsmassedekke. Nordover langs Nidelva er det mektige løsavsetninger med elveavsetninger over hav- og fjordavsetninger. Marin grense er i området ca 60m.o.h. Lokale breelvavsetninger finnes også i området (lateralavsetninger og randavsetninger).

   Deltaet ved Bjorsund er et spesielt deltaområde. Til vanlig utgjør Bjorsund utløpet av Rore /- Syndlevatn mot Nidelva. I perioder med stor vannføring og høy vannstand i Nidelva renner det imidlertid vann inn i Rorebassenget gjennom Bjorsund. Deltaet er i hovedsak avsatt av sedimenter fra elva avsatt i de perioder den har rent inn i Rorebassenget. Det består av lavtliggende terrasser for en stor del med myr- og våtmark/sumpområde og et relativt stort grundtvannsområde sørover mot Rore. Avsetningene domineres av sand og silt. På vestsiden av Bjorsund er det i deltaområdet også registrert hav-og fjordavsetninger med leirig silt. Det antaes at dynamikken i deltadannelsen nå er sterkt redusert og i stor grad preget av regulering av vannføringen i elva og vannstanden ved Rygenefossen.

   Kilder:
   Bergstrøm,B., Jansen,I.J. 2000 Kvartærgeologisk kart Arendal og Tromøy
   M 1:50 000, med beskrivelse.
   NGU rapport nr.2000.132. ISSN 0800-3416

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Aust Agder, Miljøvernavdelingen)

   Området representerer en sjelden naturtype på Sørlandet, og har nasjonal verneverdi. Området er åpent. Det blir periodevis oversvømmet ved flom i Nidelva. Det er lite ferdsel inn mot området fra landsiden. Fra sjøsiden er det en del småbåtkjøring. Naturreservatet har oppsyn.

  Naturfaglige verdier

   Vegetasjon og flora
   Store deler er av området har fattig, lyngbevokst myr. På de fine sedimentene står fuktenger dominert av elvesnelle og starrarter. Lenger inn står belter med lyng og vierkratt og lengst inne svartor-strandskog. Langs østsiden av sundet vokser takrør. Strandvegetasjonen er stedvis dominert av siv. Ved flom står mesteparten av verneområdet under vann. Under slike forhold avsettes rikelige mengder næringsstoffer og finkornede sedimenter som er med på å bygge opp elveslettene. Nordlige deler av Rore er meget grunn.

   Se på bonitetskartet.

   Fugl
   Det er registrert 94 fuglearter i Bjorsund. Det er først og fremst et viktig rasteområde for ender og svaner under trekket vår og høst, delvis også overvintringsområde.-Det er notert maksimumsantall individer på 65 sangsvaner, 220 krikkender og 150 stokkender. Viktigste hekkefugler er enkeltbekkasin, vipe, og rødstilk. I trekktiden påtreffes dessuten brushane, småspove, storspove og gluttsnipe.

  Arealbruk

   Området er et bindeledd mellom hovedvannstrengen i Nidelva og drikkevannskilden Rore til Arendal kommune. Tilliggende arealer er skogsutmark og dyrka mark.

  Reguleringer

   En mer stabil vannstand i naturreservatet Bjorsund kan føre til ekspansjon av overvannvegetasjon, først og fremst elvesnelle i Rore. En forbusking av høyereliggende deler av strandsonen kan også påregnes. Hvis normalvannstanden blir høyere enn i dag, vil oppslag av buskas bremses og det kan over tid utvikles en mer engpreget vegetasjon. Den betydelige vannutvekslingen vil hindre tilgroing i selve elvestrengen De hygieniske forhold i Nidelva er ikke tilfredsstillende. Elva egner seg ikke som drikkevann uten desinfeksjon. Vår og høst kan det tenkes episoder da Nidelva kan strømme inn i de dypere lag av Rore gjennom Bjorsund. Sykdomsfremkallende virus og bakterier kan da transporteres til drikkevannsinntaket for det interkommunale selskapet. Det gjelder spesielt når vannet er kaldt og under forhold med lite sollys. Det er imidlertid ikke påvist tarmbakterier ved dette drikkevannsinntaket som viser at dette er et problem. Bjorsund har i denne sammenheng en effekt som biologisk filter om slike innstrømminger skulle skje i episoder vår eller høst.

  Vernestatus

   750 daa. (herav 500 daa. Ferskvann) av Bjorsund ble 07.05.1982 vernet som Naturreservat, Våtmark. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret