Til forsiden

Lygnas utløp i Lyngdalsfjorden

 • Dette deltaet er valgt ut for videre overvåking

  Regine: 024.A0 (LYGNA) Beskrivelse av Regine


  © Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


  Registernummer : 44
  Kommune : Lyngdal ( 1032)
  Fylke : Vest Agder ( 10 )
  Høyde over havet: ca. 0 meter
  N50blad : 1411-3
  ØKblad : AW004-5-4
  Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
  Vern : Nedre Lyngdalselva fuglefredningsområdeFredningsforskriften i Lovdata
  Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
  Vassdragsvern : Vassdraget er vernet i Verneplan IIIVerna vassdrag (NVEs nettsider)
  Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
  Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

  Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
  for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
  Lenke til Naturbasen


  Kart over arealdekke

  © Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) AW004-5-4 (LASTAD) fra 1985*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur112209.75.3
  Industri og handelsområder121131.83.3
  Områder tilknytta veg/jernbane122104.32.6
  Havneområder1231.50
  Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. campingplasser)14221.70.5
  Åker og fulldyrka eng/beite211138234.7
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23123.60.6
  Lauvskog311292.37.3
  Barskog312253.46.4
  Blandingsskog31390.2
  Strand, dyner og sandflater33118.50.5
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33347.31.2
  Myr41211.70.3
  Elver/kanaler511599.115
  Sjøer,vann og tjern5126.30.2
  Gruntvannsområder i sjø522405.810.2
  Hav og sjøområder523469.211.8
  SUM3987.2100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal146911.8
  Jordbruksareal21405.635.3
  Skog og annen fastmark3620.515.6
  Våtmarker411.70.3
  Vann51480.437.1
  SUM3987.2100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 19.05.1966 Flyoppgave: 1734-O9


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 13.05.1985

  Foto


  © Foto: Tor Kviljo - 05.08.02


  © Foto: Tor Kviljo - okt. 2005


  © Foto: Tor Kviljo - okt. 2005

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Elva drenerer et nedslagsfelt som er generelt fattig på løsmasser. I dalbunnen er det breelvavsetninger og elveavsetninger og i ytre del også hav- og strandavsetninger. Deltaet legger innerst i Lyngdalsfjorden ved enden av en fluvial/glasifluvial dalfylling. Elveløpet har i den nederste del et samlet løp, med noen midtbanker/sidebanker og også velutviklet meandrering. Ved munningen av elva er det flere karakteristiske munningsbanker (Storøya, Orreøyene og Stamsøya) som indikerer fortsatt aktiv bunntransport av materiale ut i fjorden. Jfr. tidsserie fra flyfoto. Fronten mot fjorden, sør for elveutløpet (Kvåviksanden) er jevnet av bølger og strandvaskingsprosesser til en flott sandstrand og her er det også dannet strandvoller. Deltaet er et klassisk delta.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Vest Agder, Miljøvernavdelingen)

  Lyngdalselva er et meget flott deltaområde hvor det er gjort relativt lite skade og forbygning av elvekantene. Deltaflatene er imidlertid tatt i bruk til landbruk/næring, og er som sådan arealmessig sterkt berørt. Dynamikken i deltaet er imidlertid i behold • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret