Til forsiden

Monnånas utløp i Ljoslandsvatnet

Regine: 022.G1 (MANDALSELVA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 45
Kommune : Åseral ( 1026)
Fylke : Vest Agder ( 10 )
Høyde over havet: ca. 500 meter
N50blad : 1412-1
ØKblad : BD019-5-4
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) BD019-5-4 (LJOSLAND) fra 1983*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1125.92.3
  Områder tilknytta veg/jernbane1225.92.3
  Åker og fulldyrka eng/beite2118232.2
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23111.74.6
  Lauvskog31116.96.6
  Fjell i dagen / blokkmark3320.70.3
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33312.85
  Myr4120.30.1
  Elver/kanaler51115.96.2
  Sjøer,vann og tjern51246.118.1
  Gruntvannsområder i elver/vann51356.422.2
  SUM254.6100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal111.84.6
  Jordbruksareal293.736.8
  Skog og annen fastmark330.411.9
  Våtmarker40.30.1
  Vann5118.446.5
  SUM254.6100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 23.07.1983 Flyoppgave: 7899-A14


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 04.08.1975

  Ortofoto


  © Norge i Bilder. Opptak 09.07.01

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Monnåna drenerer et fjell- og skogsområde med sparsomt løsmassedekke og pga. sedimentasjonsbassenger (vatn) underveis i nedre del av elveløpet er det liten massetransport i vassdraget. Derfor er avsetningen elvetransportert materiale av begrenset størrelse og mektighet ut i Ljoslandsvatnet. Elveløpet har bratt gradient og ligger stort sett på eller nær fjellgrunnen. Også i deltaområdet er det oppstikkende fjell. Elveløpet er i området noe forgreinet pga fjell og bankedannelser. Ved utløpet er det flere banker og vannet er oppgrunnet i indre del. Deltaet har viftepreg og materialet i avsetningen er grovt (sand, grus og stein).

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Vest Agder, Miljøvernavdelingen)

  Ljosland er et område hvor det planlegges store tiltak tilknyttet utbygging av området som vinterutfarts/hytteområde. Arealstatusen vil som følge av dette kunne endre seg i nærmeste fremtid. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret