Til forsiden

Tovdalselvas utløp i Topdalsfjorden

 • Dette deltaet er valgt ut for videre overvåking

  Regine: 020.4260 Beskrivelse av Regine


  © Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


  Registernummer : 46
  Kommune : Kristiansand ( 1001)
  Fylke : Vest Agder ( 10 )
  Høyde over havet: ca. 0 meter
  N50blad : 1511-3
  ØKblad : BL005-5-3
  Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
  Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
  Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
  Vassdragsvern : Vassdraget er vernet i Verneplan IVVerna vassdrag (NVEs nettsider)
  Vassdragsregulering : Elva er regulert
  Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

  Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
  for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
  Lenke til Naturbasen


  Kart over arealdekke

  © Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) BL005-5-3 (HAMRESANDEN) fra 1988*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur112141.3
  Områder tilknytta veg/jernbane12229.32.8
  Havneområder12320.2
  Åker og fulldyrka eng/beite21117.31.7
  Lauvskog31135.63.4
  Barskog31268.16.5
  Blandingsskog3132.70.3
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33379.87.7
  Elver/kanaler511227.521.8
  Gruntvannsområder i elver/vann51314.41.4
  Gruntvannsområder i sjø522219.221
  Hav og sjøområder523332.731.9
  SUM1042.5100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal145.34.3
  Jordbruksareal217.31.7
  Skog og annen fastmark3186.217.9
  Våtmarker400
  Vann5793.876.1
  SUM1042.5100.0

  Flyfoto


  © FOTONOR AS Flyfotodato: 17.05.1995 Flyoppgave: 95094-E12

  Ortofoto


  © Norge i Bilder. Opptak 15.08.04

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Dalføret ovenfor deltaet er fylt opp av terrasser med breelv og elveavsetninger, (og dels havavsetninger av silt/leire). Marin grense er i området ca 40 mo.h så havet har stått et stykke innover i dalføret etter istiden. Elva har nedenfor Birkeland et samlet løp med enkelte (tvungne) meandre. Kjevik flyplass ligger på en tidligere deltaflate/elveterrasse ca 11 mo.h. like nord for dagens aktive deltaområde. Det er bygget ut en markert tange (Fugleøyna) i fjorden med en vifteformet deltaplattform i elveutløpet. Østover fra tangen er det dannet en fin sandstrand (Hamresanden). Ovenfor (nord for)denne gjenfinnes terrassenivået som korresponderer med nivået ved flyplassen. Deltaet karakteriseres som et klassisk delta. Elva er regulert og den fluviale aktiviteten vil være noe redusert som følge av dette.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Vest Agder, Miljøvernavdelingen)

   En meget begrenset del av vassdraget (Uldalsgrenen) er bygget ut med reguleringer. Det er dessuten et lite elvekraftverk nederst i vassdraget. Eksisterende verk forventes å ha små virkninger for elvas hydrologiske "oppførsel" m.h.p. deltaet. ØVassdraget nord for Rjukanfossen er vernet i Verneplan IV for vassdrag. I supplering av Verneplan for vassdrag (2005) ble vernet utvidet ned til Heresfossfjorden. I forbindelse med Stortingets behandling av supplering av Verneplan for vassdrag ble det i tillegg vedtatt å iverksette forarbeider med sikte på at også Tovdalsvassdraget nedenfor Heresfossfjorden vernes.

   Vassdraget er vernet i Verneplan IV for vassdrag. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret