Til forsiden

Espedalsånas utløp i Høgsfjorden

Regine: 030.4A (ESPEDALSÅNA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 48
Kommune : Forsand ( 1129)
Fylke : Rogaland ( 11 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1212-1
ØKblad : AO020-5-2
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Espedalselva ( 030/2 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) AO020-5-2 (OLTESVIK) fra 0*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11234.56.9
  Industri og handelsområder12117.73.6
  Områder tilknytta veg/jernbane12222.54.5
  Havneområder1230.80.2
  Massetak/dagbrudd13121.74.4
  Åker og fulldyrka eng/beite21191.218.3
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23154.410.9
  Lauvskog3117515.1
  Barskog3121.90.4
  Blandingsskog3134.81
  Fjell i dagen / blokkmark3321.30.3
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)3337.31.5
  Elver/kanaler51138.57.7
  Hav og sjøområder523126.425.4
  SUM498.1100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal197.219.5
  Jordbruksareal2145.629.2
  Skog og annen fastmark390.318.1
  Våtmarker400
  Vann5164.933.1
  SUM498.1100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 01.08.1978 Flyoppgave: 78-177-G3

  Foto


  © Foto: Rune Krumsvik 08.2000

  Ortofoto


  © Norge i Bilder. Opptak ukjent

  Arealkart


  © GEOVEKST

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Nedslagsfeltet er dominert av næringsfattige grunnfjellsbergarter (gneisgranitt ). Dalføret fra Espedalsvatn har breelv- og elveavsetninger som terrasser nedover dalen. Ved utløpet er det på sydsiden en markert brelvavsetning med en terrasse på nivå 25-30 mo.h.(marin grense?) Løpet er samlet men har dannelse av midtbanker og sidebanker nær utløpet. En mindre deltaflate/ deltaplattform opptrer ved utløpet. Massene er trolig dominert av sand og grovere materiale. Fjorden er dyp og oppgrunningen begrenset. Karakteriseres som klassisk delta med viftepreg - marint delta og fjordsidedelta.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Rogaland, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Kantvegetasjon
   Svartorskog på østsiden, mens mer bjørk på vestsiden av utløpet.

   Fisk
   Elva har bestander av sjøørret og laks. Forsuring har ført til at bestandene er dårlige.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Det ligger et større industriområde for lagring og bearbeiding av sand og grus ved utløpet av elva. To hytter ligger ved utløpet, samt en brygge og et naust.

   Forurensning
   Forsuringspåvirka elv - kalking pågått siden 1995-96.

  Vernestatus

   Elva ble vernet i verneplan IV i 1993. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret