Til forsiden

Dirdalsånas utløp i Høgsfjorden

 • Dette deltaet er valgt ut for videre overvåking

  Regine: 030.2A (DIRDALSÅNA) Beskrivelse av Regine


  © Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
  Registernummer : 49
  Kommune : Gjesdal ( 1122)
  Fylke : Rogaland ( 11 )
  Høyde over havet: ca. 0-8 meter
  N50blad : 1212-1
  ØKblad : AP020-5-3
  Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
  Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
  Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
  Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
  Vassdragsregulering : Elva er regulert
  Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

  Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
  for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
  Lenke til Naturbasen


  Kart over arealdekke

  © Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) AP020-5-3 (DIRDAL) fra 0*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11234.44.5
  Områder tilknytta veg/jernbane12222.73
  Åker og fulldyrka eng/beite211339.444.2
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23175.39.8
  Lauvskog311113.614.8
  Strand, dyner og sandflater33116.22.1
  Fjell i dagen / blokkmark3325.10.7
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33325.23.3
  Elver/kanaler51136.54.8
  Hav og sjøområder5239912.9
  SUM767.4100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal157.17.4
  Jordbruksareal2414.754
  Skog og annen fastmark3160.120.9
  Våtmarker400
  Vann5135.517.7
  SUM767.4100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 21.06.1977 Flyoppgave: 5475-C00003

  Foto


  © Foto: Rune Krumsvik 08.2000


  © Foto: Rune Krumsvik 08.2000


  © Foto:

  Ortofoto


  © Norge i Bilder. Opptak ukjent

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Granittisk gneis med noe granatmigmatitt dominerer dalføret i Dirdal. Dalføret har dalfylling av elveavsetninger hvor elva i hovedsak har et samlet løpsmønster. Ved Holmen, et stykke opp på elvesletta er imidlertid en strekning på ca 1km med to parallelle elveløp og ved Bruholmen nær utløpet er det dannet et sideløp på innsiden av en stor innersvingbanke. Dagens aktive deltaområde ligger på østsiden av dalføret. Her er det en stor munningsbanke (Osen), men ellers er det liten akkumulasjon i form av gruntvannsområde utenfor munningen. Materialtransporten er dominert av bunntransport og massene langs elveløpet er grovkornet (sand, grus og stein) og har ofte en erosjonshud av stein. Fjorden er dyp og strandvasking fra bølger og strøm i vannmassene vil føre bort det meste av det finere materiale som når ut til deltafronten. Strandsonen utenfor Krossen er tydelig utjevnet og formet av bølgenes aktivitet. Deltaet er et klassisk delta og et fjordsidedelta.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Rogaland, Miljøvernavdelingen)

   Naturskjønt område som på grunn av skogholtet på vestre side av elveoset ligger skjermet i forhold til brygge og næringsvirksomhet.

  Naturfagverdier

   Flora
   Noe lauvskog på begge sider av deltaet. På sørvest-sida ligger et skogholt dominert av gråor, svartor, selje, rogn og bjørk.

   Kantvegetasjon
   Lauvskog.

   Fisk
   Laks- og sjøørret-førende. Den opprinnelige laksestammen er utdødd som følge av forsuring.

   Pattedyr
   Kobbe i fjord og elvemunning.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Vestre del av deltaet er fylt ut og utbygd til brygge. Sør-øst for brygga står bygningsmassen til EWOS Innovation AS. Noen boliger og gårdbygninger sørover deltaflaten.

   Forurensing
   Bebyggelse og jordbruk oppover dalen. Vassdraget er preget av forsuring, men situasjonen har bedret seg noe de siste 10-15 årene.

   Tekniske inngrep
   Omlag 15 % av nedbørsfeltet er overført til andre vassdrag. Uregulert restfelt. EWOS Innovation AS og flere gårdsbruk tar vann brønn plassert på en liten holme i elva.

  Kommuneplan


   Utsnitt av gjeldende kommuneplan for Gjesdal

  Dagens bruk

   I gjeldende kommuneplan (se utsnitt nedenfor) er nordøstre del av området vist som LNF-område. Her er mange kulturminne. Dette området er delvis skogkledt og brukt som beite. Sørvestre del av deltaområdet er vist som friområde med båtliv, bading og fisking som de viktigste aktivitetene. En større del av området er næringsareal (Ewos Innovation AS). Sørvest for næringsarealet fins et areal båndlagt etter kulturminne-loven. Her er en rekke fornminner. Nordvest for næringsarealet ligger Dirdal båthavn.

   Dirdalselva er ei god lakse- og sjø-ørretelv. Ikke minst strekningen ned mot sjøen er godt egnet til fluefiske. Fiskeutbytte er økende.

   Fra båtahavna og sørvestover er strandlinja markert som friområde med tradisjonell naustrekke. Denne delen er båndlagt etter kulturninneloven. Videre sørvestover mot Rv45 fortsetter friområdet langs strand med et større kaste- og låssettingsområde ute i sjøen.

   I deltaområdet utenom selve utløpsosen finnes 8 gårdsbruk og noen mindre felter regulert til boliger. Det flate deltaarealet har god jord. Bøndene driver for det meste med sauehold og melkeproduksjon. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret