Til forsiden

øvre Espedals utløp i øvre Espedal

Regine: 030.4C1 (ESPEDALSÅNA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 50
Kommune : Forsand ( 1129)
Fylke : Rogaland ( 11 )
Høyde over havet: ca. 111 meter
N50blad : 1312-4
ØKblad : AP022-5-4
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Espedalselva ( 030/2 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) AP022-5-4 (HEIMAVATN) fra 0*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11228.35.1
  Områder tilknytta veg/jernbane12210.41.9
  Åker og fulldyrka eng/beite211260.947
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite231108.719.6
  Lauvskog31128.55.1
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)3335.61
  Elver/kanaler51118.53.3
  Sjøer,vann og tjern51294.617
  SUM555.5100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal138.77
  Jordbruksareal2369.666.5
  Skog og annen fastmark334.16.1
  Våtmarker400
  Vann5113.120.4
  SUM555.5100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 01.08.1978 Flyoppgave: 78-177-E7

  Foto


  © Foto: Rune Krumsvik 08.2000

  Ortofoto


  © Norge i Bilder. Opptak ukjent

  Arealkart


  © GEOVEKST

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Nedslagsfeltet har gneisgranitt og øyegneis. Elva fra Lona og Røssdalsvatn er lagt over på sydsiden av dalen forårsaket av en stor elvevifte ved utløpet av Vinddøla. Elveløpet er i hovedsak samlet, men en større midtbanke opptrer. I deltaområdet er det dannelse av munningsbanke og sidebanker. Materialtransporten er preget av bunntransport og massene er relativt grovkorna (grusige). Deltaet danner en overgangsform mot vifte. Karakteriseres som klassisk delta.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Rogaland, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Kantvegetasjon
   Kystlynghei og beitemark.

   Fisk
   Elva har bestander av sjøørett og laks. Forsuring har ført til at bestandene er dårlige.

  Inngrep

   Forurensning
   Forsuringspåvirka elv - kalking pågått siden 1995-96.

  Inngrep

   Tekniske inngrep
   Veien inn til Espedalen går like i kanten av utløpet av Espedalsvatnet.

  Vernestatus

   Elva ble vernet i verneplan IV i 1993. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret