Til forsiden

Storånas utløp i Årdalsfjorden

Regine: 033.A0 (ÅRDALSELVA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 51
Kommune : Hjelmeland ( 1133)
Fylke : Rogaland ( 11 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1213-2
ØKblad : AP027-5-1
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) AP027-5-1 (ÅRDAL) fra 0*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11254.53.7
  Industri og handelsområder121825.6
  Områder tilknytta veg/jernbane12237.62.5
  Havneområder12380.5
  Åker og fulldyrka eng/beite211337.922.9
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite231300.120.3
  Lauvskog311100.56.8
  Barskog312125.18.5
  Fjell i dagen / blokkmark3321.90.1
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333342.3
  Elver/kanaler511106.97.2
  Hav og sjøområder523286.319.4
  SUM1474.7100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal1182.112.3
  Jordbruksareal263843.3
  Skog og annen fastmark3261.517.7
  Våtmarker400
  Vann5393.226.7
  SUM1474.7100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 09.06.1976 Flyoppgave: 5157-L7

  Foto


  © Foto: Rune Krumsvik 08.2000

  Ortofoto


  © Norge i Bilder. Opptak ukjent

  Arealkart


  © GEOVEKST

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Nedslagsfeltet er dominert av granittiske bergarter, men i høyereliggende strøk er det også skyvedekkebergarter som kan være mer næringsrike. Dalføret har en stor slette av elveavsetninger og dels breelvavsetninger. Elveløpet er dels samlet dels forgreinet, bl.a med dannelse av banker. I deltaområdet er en større innersvingbanke et stykke opp i løpet og mindre bankedannelser i munningen. Ellers er deltasletten preget av at det tidligere har vært flere løp og forgreininger (braiddelta). De naturlige endringene er nå trolig begrenset av ulike inngrep. Deltaet klassifiseres som et klassisk delta, marint delta og fjordhodedelta.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Rogaland, Miljøvernavdelingen)

   Rester av gamle elveutløp ligg som gruntvassområde, mest på sørsida. På nordsida delvis utfylt.

  Naturfagverdiar

   Flora
   På sørsida: Kulturbeite og dyrka flater for grasproduksjon. Gråor, rogn, selje, hyll, hegg, bjørk som kantvegetasjon. Også barskog på største holmen og naboareala ovafor brua. På nordsida: Grasdyrking/korndyrking, kantvegetasjon av gråor, bjørk, selje, m.m.

   Fugl
   Andefugl, vadefugl, måkefugler, m.m. Mykje andefugl registrert vinteren 2000.

   Pattedyr
   Kobbe i fjord og elvemunning. Rådyr i skogen ovafor brua.

   Fisk
   Laks og sjøaure, viktig storlaksstamme (ei av få i Rogaland), samla fangst årleg ca. 1500 - 3000 kg i vassdraget.

   Kalking i Sandvatnet
   Innsjøkalking i Sandvatnet, 600 meter over havnivået, i et sidevassdrag. Kant-vegetasjon: Naturleg vegetasjon som er spart for hogst, finst både langs nord- og sørsida av elveløpet. Tidlegare flaumsonar har meir trevegetasjon enn før.

  Inngrep

   Byggeområder
   Industri med kaier på nordsida av utløpet. Elles litt spreidd busetnad lenger oppe i vassdraget. Fylling i sjøen ved industriområdet.

   Jordbruk
   Jordbruk i eit belte mellom industri og elva på nordsida, og langs sørsida.

   Forureining
   Industrien har avløp til fjorden. Avrenning frå jordbruket langs vassdraget, men den flate sandjorda er godt eigna til infiltrasjon i heile dalen. Elvevatnet svært lite påverka av næringstilrenning. Ph-nivået varierer mellom 5,8 og 6,0, stort sett. Surare episodar innimellom, men få i seinare år.

   Tekniske inngrep
   Ca. 63% av nedbørsfeltet overført til Lysebotn og Ulla-Førre. Uregulert restfelt. Vassføringa har etter siste regulering variert mellom ca. 2 m3/s og 450 m2/s (flaum 1983). Grunnvatnbrønn for kommunal vassforsyning ved elvebredden ovafor brua. Noko uttak av vatningsvatn frå elva. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret