Til forsiden

Frafjordånas utløp i Frafjorden

Regine: 030.A1 (FRAFJORDELVA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 52
Kommune : Gjesdal ( 1122)
Fylke : Rogaland ( 11 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1312-4
ØKblad : AQ020-5-1
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Frafjordelva ( 030/1 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) AQ020-5-1 (FRAFJORD) fra 0*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11212.51.8
  Områder tilknytta veg/jernbane12220.42.9
  Massetak/dagbrudd13143.76.2
  Åker og fulldyrka eng/beite211188.626.7
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23120428.8
  Lauvskog31137.75.3
  Barskog3125.60.8
  Fjell i dagen / blokkmark33240.6
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33359.88.5
  Elver/kanaler51155.37.8
  Hav og sjøområder52375.810.7
  SUM707.3100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal176.610.8
  Jordbruksareal2392.655.5
  Skog og annen fastmark3107.115.1
  Våtmarker400
  Vann5131.118.5
  SUM707.3100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 21.06.1977 Flyoppgave: 5475-B00008

  Foto


  © Foto: Rune Krumsvik 08.2000

  Ortofoto


  © Norge i Bilder. Opptak 09.08.2003

  Arealkart


  © GEOVEKST

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Nedslagsfeltet er dominert av granittiske gneiser. Frafjord og dalen innenfor har et kraftig relieff preget av iserosjon. Fjellene omkring når opp i 800-1000 mo.h. I dalføret er en markert dalfylling av elve- og breelvavsetninger. Molaugvannet ca 3 km oppstrøms danner et sedimentasjonsbasseng og massetransporten i elva er derfor liten. Elva går i store slynger over elvesletta og danner et klassisk viftepreget delta i utløpet. Massene er grovkornet og det er ikke bygget ut noe større gruntvannsområde utenfor deltaet. Deltafronten er preget av bølgepåvirkning og utjevnet. Deltaet er et fjordhodedelta.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Rogaland, Miljøvernavdelingen)

  Naturfaglige verdier

   Flora
   Området er sterkt preget av landbruk og ingen spesielt interessante planter er registrert.

   Kantvegetasjon
   Lite kantvegetasjon de nederste 400 m.

   Fisk
   Opprinnelig laksestamme i vassdraget er nærmest utdødd pga. forsuring, ny stamme er nå under etablering som følge av at vassdraget kalkes. God sjøaureelv. Steinkobbe har tilhold i område omkring elveoset, kan gå 2-3 km opp i elva. Gjør tidvis store skade på gytebestand av laks.

   Fugl
   Vanlige måker, vadere og gjess.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Det er flere hytter, bolighus og gårdsbruk i området nær elvas utløp. Et turistanlegg med båthavn og utleiehytter er etablert på nordsiden av elveoset.

   Jordbruk
   Tilgrensende områder er intensivt jordbruksareal.

   Forurensning
   En viss forurensning fra landbruk kan forekomme.

   Tekniske inngrep
   Området sør for elveoset er sterkt endret ved planering, utfylling og fjerning av grusmasser på 1970-tallet. Bl.a. ble en tidligere lang, smal marin bukt fylt igjen - et tidligere elveleie. Hele området er i dag fulldyrka jordbruksareal. Pga. forsuring er vassdraget fullkalket fom. 1995. pH holdes på minimum 6,0.

  Vernestatus

   Vassdraget vernet i verneplan 4. Viktige grunner for vern var bl.a. stor geofaglig formrikdom med karakteristiske løsmasseavsetninger langs hele vassdraget, godt utviklede oseaniske floraelementer (særlig moser og lav), store landskapskvaliteter, interessant kulturlandskap. Typevassdrag i flere sammenhenger, ofte av nasjonal interesse.

  Tilrådinger

   For å ivareta gjenværende verdier i deltaet er det viktig at ytterligere utfylling, planering og bygging av hus/driftsbygninger ikke forekommer. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret