Til forsiden

Vormas utløp i Jøsenfj./Tøtlandsvika

Regine: 035.31 Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 53
Kommune : Hjelmeland ( 1133)
Fylke : Rogaland ( 11 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1313-4
ØKblad : AQ030-5-1
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er vernet i VerneplanVerna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) AQ030-5-1 (VINDKLOV) fra 0*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1123.71.2
  Områder tilknytta veg/jernbane12213.14.2
  Havneområder1237.22.3
  Massetak/dagbrudd13121.77
  Åker og fulldyrka eng/beite21116.15.2
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite2317.12.3
  Lauvskog311135.143.3
  Barskog31217.95.7
  Fjell i dagen / blokkmark3325.11.6
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33332.210.3
  Elver/kanaler51129.79.5
  Hav og sjøområder52323.17.4
  SUM311.9100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal145.714.7
  Jordbruksareal223.27.4
  Skog og annen fastmark3190.361
  Våtmarker400
  Vann552.816.9
  SUM311.9100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 09.06.1976 Flyoppgave: 5157-F8

  Foto


  © Foto: Rune Krumsvik 08.2000

  Ortofoto


  © Norge i Bilder. Opptak ukjent

  Arealkart


  © GEOVEKST

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen i området er dominert av ulike gneisser og med rester av skyvedekkebergarter i høyereliggende områder. Området har et kraftig relieff , fjorden er dyp og fjellene når opp i ca 800 mo.h. Dalføret er smalt og relativt bratt, bare den nederste del har moderat gradient og noe bredere dalføre. Denne delen har breelvavsetninger som er erodert av elva og det er avsatt et viftepreget delta ut i fjorden. Deltaområdet har et sterkt forgreinet løp med flere elveløp mellom øyer og banker før elva igjen samler seg i et hovedløp ut mot fjorden (Tøtlandsvika). Materialet i avsetningene er grovkornet og det er ikke dannet noe større gruntvannsområde ved deltafronten. I utløpet foregår det nå utfyllinger, massetak og de fluviale prosessene vil være berørt av dette. Deltaet karakteriseres som klassisk delta og fjordsidedelta.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Rogaland, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Flora
   Dyrka mark og gjødsla beite på begge sider av elveleiet. Einermark og bjørke- og oreskog lenger opp.

   Kantvegetasjon
   Sparsomt i nedre deler.

   Fugl
   Ukjent.

   Fisk
   Laks- og sjøørretførende.

   Pattedyr
   Ukjent.

  Inngrep

   Bebyggelse:
   Kai for utskiping av sand, gamle naust, og gammalt kaihus på nordsida. Gardsbruk med våningshus og driftsbygningar og sagbruk på sørsida.

   Jordbruk
   Gardsbruk i Tytlandsvik i aktiv drift. Dyrka mark og gjødsla beite.

   Forurensing
   Ingen kjent lokal forurensing.

   Tekniske inngrep
   Massetak på begge sider av elveleiet, steinfyllingar.

  Vernestatus

   Vassdraget blei varig verna mot vasskraftutbygging i 1980, jfr. Verneplan II for vassdrag. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret