Til forsiden

Lyseånas utløp i Lysefjorden

Regine: 031.41 Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 55
Kommune : Forsand ( 1129)
Fylke : Rogaland ( 11 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1313-2
ØKblad : AT025-5-3
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) AT025-5-3 ((Lysebotn)) fra 87*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11257.917.4
  Områder tilknytta veg/jernbane12224.77.4
  Havneområder1234.51.3
  Åker og fulldyrka eng/beite2117.42.2
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23187.826.3
  Lauvskog31121.96.6
  Fjell i dagen / blokkmark33228.98.7
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)3337.92.4
  Elver/kanaler51129.99
  Hav og sjøområder52362.618.8
  SUM333.7100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal187.126.1
  Jordbruksareal295.228.5
  Skog og annen fastmark358.717.6
  Våtmarker400
  Vann592.527.7
  SUM333.7100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 17.07.1987 Flyoppgave: 9405-C11

  Foto


  © Foto: Rune Krumsvik 08.2000


  © Foto: Rune Krumsvik 08.2000

  Ortofoto


  © Norge i Bilder. Opptak ukjent

  Arealkart


  © GEOVEKST

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen i nedslagsfeltet er preget av relativt næringsfattige gneiser og granitter. Topografien er kraftig, fjorden og dalen innenfor følger en markert sprekkesone og er forholdsvis trang, med et fjellplatå omkring på ca 1000 mo.h. Marin grense i området er 52 mo.h. Gradienten i dalbunnen er moderat til bratt og det er dannet dalfylling av elv og brelvmateriale av sand, grus og stein. Fra den bratte Stølsåna er området tilført grovkorna materiale. Elveløpet er dels forgreinet med bankedannelser nær utløpet. Utenfor elvesletten er det ikke noe større oppgrunnet område. Materialet i deltaet er grovkornet og deltaet karakteriseres som et klassisk delta og et fjordhodedelta.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Rogaland, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Flora
   Nordsida: gjødsla beitemark uten kantvegetasjon. Sørsida: einermark.

   Kantvegetasjon
   Sparsomt i nedre deler.

   Fugl
   Ukjent.

   Fisk
   Laks- og sjøørretførende. Laksestammen karakterisert som truet på grunn av forsuring (Enge og Nordland 1994). Kalket med doserer siden årsskiftet 1999/2000.

   Pattedyr
   Kobbe i fjord og elvemunning.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Ingen bebyggelse ved elveosen.

   Jordbruk
   Gjødsla beitemark.

   Forurensing
   Ingen kjent lokal forurensing. Vassdraget er preget av forsuring.

   Tekniske inngrep
   Omlag 65 % av nedbørfeltet er overført til andre vassdrag. Uregulert restfelt. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret