Til forsiden

Haugsdalselvis utløp i Matrefjorden

Regine: 067.2A (HAUGSDALSVASSDRAGET) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 56
Kommune : Masfjorden ( 1266)
Fylke : Hordaland ( 12 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1216-4
ØKblad : AJ067-5-3
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) AJ067-5-3 (0) fra 0*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1128.72.3
  Områder tilknytta veg/jernbane12211.53.1
  Åker og fulldyrka eng/beite21198.426.5
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite2316.21.7
  Lauvskog31159.816.1
  Fjell i dagen / blokkmark33212.63.4
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33389.924.2
  Elver/kanaler51128.77.7
  Sjøer,vann og tjern5120.20.1
  Hav og sjøområder52355.615
  SUM371.7100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal120.25.4
  Jordbruksareal2104.628.1
  Skog og annen fastmark3162.343.7
  Våtmarker400
  Vann584.522.7
  SUM371.7100.0

  Flyfoto


  © FOTONOR AS Flyfotodato: 30.05.1992 Flyoppgave: 92101-H18

  Foto


  © Foto: Nina Skjegstad 08.06.2000


  © Foto: Nina Skjegstad 08.06.2000

  Ortofoto


  © Norge i Bilder. opptak 16.07.03

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Gneiser dominerer i nedslagsfeltet. Topografien er kraftig og dalen er dypt nedskåret og preget av iserosjon. Dalbunnen har elveavsetninger og elva har et samlet løp med enkelte midtbankedannelser. I deltaområdet deler løpet seg i to deler på hver side av Storholmen og det er også dannet munningsbanker i utløpet. Det er elveterrasser i ulike nivåer i området og dagens aktive deltaflate utgjør bare en mindre del av det avgrensa området. Det eldste terrassenivået i det avgrensa området er ca 16 mo.h. Materialet i avsetningene er overveiende grovt (sand, grus og stein). Det er noe oppgrunning av sand/grus ut i fjorden ved deltafronten. Deltaet klassifiseres som klassisk delta.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvernavdelingen)

   Ved Masfjordens sørside har Haugsdalelva dannet et av de få større brakkvannsdeltaene i fylket. Deltaet har lokal verdi.

  Naturfaglige verdier

   Flora og vegetasjon
   Området består av en del myrer med vier, røsslyng og reinlav. Det er beitemark og dyrka mark i de øvre deler. Rundt elveløpet vokser gråor-skog. Lokaliteten er undersøkt med hensyn til havstrandvegetasjon uten at de botaniske verneverdiene ble funnet å være spesielt store. Interessant er likevel en relativt stor forekomst av skjørbuksurt.

   Fugl
   Området har en viktig funksjon under vår- og høsttrekket, samt hekkefunksjon for våtmarksfugl.

   Fisk
   Dette er et meget surt vassdrag, der laksebestanden er utdødd. Elven har imidlertid en meget god sjøørretbestand, som på tross av forsuring og betydelig vannføringsreduksjon (grunnet kraftutbygging) har gitt gode fangster i elven frem til 1996. Det året ble bestanden desimert på grunn av lakselusangrep i fjorden, men er nå på vei opp igjen. Det er bygget flere terskler i elven, og den nederste er like ovenfor elvedeltaet, i flomålet. Sjøørretbestanden har vært undersøkt en rekke ganger på 90-tallet av Rådgivende Biologer as., og vannkvaliteten har vært overvåket årlig i en lengre periode av NINA.

  Inngrep

   Deltaet er avgrenset av bilveger på begge sider, men er relativt lite påvirket av andre menneskelige aktiviteter. Det er planar om å nytta østre vika som badeplass.

  Dagens bruk

   Området består for det meste av beite, kulturbeite og fulldyrket mark, og er derfor i bruk for jordbruksformål. Blir sporadisk brukt som rekreasjon for tur, fritidsfiske. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret