Til forsiden

Etneelvens utløp i Etnefjorden

Regine: 041.A0 (ETNEVASSDRAGET) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 57
Kommune : Etne ( 1211)
Fylke : Hordaland ( 12 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1214-2
ØKblad : AM039-5-2
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Etnevassdraget ( 041/1 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er litt regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) AM039-5-2 (0) fra 0*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11265.77.8
  Industri og handelsområder121120.814.3
  Områder tilknytta veg/jernbane122293.4
  Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. campingplasser)14227.53.3
  Åker og fulldyrka eng/beite211333.439.5
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23120.2
  Lauvskog31152.46.2
  Fjell i dagen / blokkmark3320.20
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33325.53
  Elver/kanaler511344
  Sjøer,vann og tjern5125.50.7
  Hav og sjøområder523148.617.6
  SUM844.6100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal124328.8
  Jordbruksareal2335.439.7
  Skog og annen fastmark378.19.2
  Våtmarker400
  Vann5188.122.3
  SUM844.6100.0

  Flyfoto


  © FOTONOR AS Flyfotodato: 10.05.1993 Flyoppgave: 93080-L8

  Foto


  © Foto: Nina Skjegstad

  Ortofoto


  © Norge i Bilder. opptak 08.07.04

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Området har kraftig relieff og fjell på opp mot 1000 mo.h. Ved Etne møtes dalførene fra Storedalsvatnet og Lilledalsvatnet og dalen utvides og blir bredere. I dalbunnen er det store flate områder med elveavsetninger avsatt av Nordelva og Sørelva. Elveløpene ovenfor deltaet er samlet med noe meandrering. Deltasletten har spor av tidligere elveløp og det er dannet midtbanker i elva og bygget ut flere munningsbanker i utløpet. Bunntransport av sand dominerer avsetningene. Deltaet er et klassisk delta. Deltafronten er nå endret og de aktive prosesene redusert ved en storstilt utfylling/bebyggelse ut mot sjøen i deltaområdet.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvernavdelingen)

   Større elveflate med sortert materiale der elva meandrerar. Delta med fleire tidlegare elvelaup.

  Naturfaglege verdiar

   Flora og vegetasjon
   Strandenger, flaumskogar, elvekantvegetasjon og dels attstengde brakkvasskanaler. Trekk-, beite-, oversomrings- og hekkeområde for vassfugl. Stor fiskemåsekoloni. Stort mangfald i plantesamfunn.

   Fisk
   Etnevassdraget har ein livskraftig lakse- og sjøørretbestand. For tida gjev denne elva den klart høgaste avkastninga av elvane i fylket. Bestanden er negativt påverka av oppdrettslaks og lakselus. Etnelaksen vender tilbake til elva for gyting hovudsakleg etter eit år i sjøen, dvs. som smålaks, men elva har også eit stort innslag av mellomlaks, og noko storlaks. Fiskebestandane har vore gjenstand for ei rekkje granskingar, hovudsakleg av Rådgivende Biologer as.

  Inngrep

   Store delar av området er fylt ut til industriføremål, samt nytta til jordbruksføremål.

  Dagens bruk

   Det er nylig vedtatt reguleringsplan for nedre del av Etne, som også omfatter elvedelta. Store deler av området er preget av industri og landbruk, og det er avsatt et område for hestesport og idrett. Ved utløpet ligger en privat båthavn og badeplass, og området er mye nyttet til rekreasjon og fiske. Det er også etablerte fiskesoner for laksefiske langs elven, og kommunen har avsatt natur/friluftssoner på begge sider av elva. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret