Til forsiden

Uskedalselvis utløp i Hardangerfjorden

Regine: 045.22 Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 58
Kommune : Kvinnherad ( 1224)
Fylke : Hordaland ( 12 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1214-1
ØKblad : AM045-5-1
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) AM045-5-1 (0) fra 0*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11240.97.9
  Industri og handelsområder1215.11
  Områder tilknytta veg/jernbane12233.76.5
  Havneområder1236.71.3
  Grønne by/tettstedsareal (inkl. kirkegårder)1415.21
  Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. campingplasser)1428.61.7
  Åker og fulldyrka eng/beite21121942.5
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite2313.90.8
  Lauvskog31153.410.4
  Strand, dyner og sandflater3311.80.3
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)3332.20.4
  Elver/kanaler51133.76.5
  Sjøer,vann og tjern5121.50.3
  Gruntvannsområder i elver/vann5130.90.2
  Gruntvannsområder i sjø52212.62.4
  Hav og sjøområder52385.616.6
  SUM514.9100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal1100.219.5
  Jordbruksareal2222.943.3
  Skog og annen fastmark357.411.1
  Våtmarker400
  Vann5134.326.1
  SUM514.9100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 14.05.1990 Flyoppgave: 9920-Q4

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Grunnfjellet i området består av sure dypbergarter; kvartsdioritt og tonalitt. Uskedalen har et begrenset nedslagsfelt, men med kraftig relieff og fjellområder på opptil 1246 mo-h. Det er en vel utviklet elveslette i dalbunnen og elva meandrerer i nedre del av løpet (Betydelige deler av meandersvingene og elveløpet er nå lagt fast ved forbygning) . Elveløpet er samlet. I utløpet er det bankedannelser. Pga bebyggelse, molo etc. nær utløpet er de naturlige fluviale prosesser endret/redusert.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvernavdelingen)

   Uskedalselva er eit relativt surt vassdrag, der laksebestanden er utdødd. Bestanden av sjøaure har vore negativt påverka av forsuring, og på siste halvdel av nittitalet, óg av lakselus. Det vert planlagt å setta opp eit automatisk kalkingsanlegg i vassdraget fra 2001. Sjøaurebestanden har vore granska ein til to ganger siste tiår av Rådgivende Biologer as., og ein gong av Ramon Flodstrøm i samband med driftsplanlegging for grunneigarlaget.
   [kilder: 13]

  Dagens bruk

   Storparten av arealet er i bruk til aktivt jordbruk, ligger en liten campingplass et stykke fra utløpet. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret