Til forsiden

Hurdalselvas utløp i Hurdalssjøen (Hurdalsdeltaet)

Regine: 002.DAC2 (ANDELVA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 6
Kommune : Hurdal ( 239)
Fylke : Akershus ( 2 )
Høyde over havet: ca. 176.5 meter
N50blad : 1915-4
ØKblad : CR057-5-3
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Hurdalselvdeltaet naturreservat våtmarkFredningsforskriften i Lovdata
Deltatype : Fuglefotdelta Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Hurdalsvassdragene ( 002/1 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) CR057-5-3 (SKOGSTAD) fra 1985*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11218.12.5
  Områder tilknytta veg/jernbane12212.41.7
  Åker og fulldyrka eng/beite211123.517
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite2313.70.5
  Lauvskog311103.614.3
  Barskog312104.914.5
  Blandingsskog31354.47.5
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33335.44.9
  Myr41229.24
  Elver/kanaler51140.35.6
  Sjøer,vann og tjern512199.527.5
  SUM725100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal130.54.2
  Jordbruksareal2127.217.5
  Skog og annen fastmark3298.341.1
  Våtmarker429.24
  Vann5239.833.1
  SUM725100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 07.05.2000 Flyoppgave: 12448

  Satellittbilde


  ©Statens kartverk SPOT® ©CNES 1994 ©SSC Satellitbild 1994

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Hurdalselva drenerer et område dominert av skog og dels myr med vekslende morenedekke. Det er også ved Hurdal breelv - og elveavsetninger. Marin grense er på ca 190 mo.h. , men det er lite havavsetninger i nedslagsfeltet.

   Elveløpet er samlet , men har noe meandrering, bla er det avsnørte meandre like nord for deltaområdet. Deltaet er karakterisert ved en rekke små øyer og banker med en vannkontur mot våtmarksområder på land som er sterkt oppfliket (jfr. økonomisk kartverk) Langs hovedløpet er det elvevoller og banker. De lavereliggende deler på land har myrdannelse eller forsumpning. Deltaet er karakterisert som et fuglefotdelta.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Akershus, Miljøvernavdelingen)

   Området utgjør et myr- og deltaområde der Hurdalselva løper ut i Hurdalssjøen. Hurdalsdeltaet ble vernet som naturreservat i 1992 som en del av verneplan for våtmarker i Oslo og Akershus.

  Naturfagverdier

   Flora
   Landskapet er preget av et karakteristisk innlandsdelta med særpreget vegetasjon. Blant annet finner en i de ytre delene av deltaet en fin forekomst av ullvier (Salix lantana), sannsynligvis en av de sørligste forekomstene på Østlandet.
   Rikstarrsump dominerer i deltaet, men det finnes også noe storstarrsump og elvesnellevegetasjon. I randen av deltaet er det sumpbarskog. I sørvest er vegetasjonen mer lik myr i utforming. Torvmoser og blærerot er her dominerende innslag i vegetasjonen.

   Kantvegetasjon
   Det er naturlig kantvegetasjon i området. Ettersom beite- og slåttebruk er opphørt i deltaområdet, gror området mer igjen med vegetasjon.

   Fugl
   Området er en viktig rasteplass for fugl som følger en av siderutene til hovedtrekkleden gjennom Østlandet. Særlig er vårtrekket av ande- og vadefugl rikt. Lokaliteten har også betydning som hekke- og oppvekstområde. Blant annet hekker stokkand, kvinand, laksand, enkeltbekkasin, strandsnipe, storspove, vipe og sivspurv. Totalt er ca. 60 arter observert i området.

   Fisk
   Hurdalsjøen har et stort artsmangfold av fisk. Innsjøen er en av de få store innsjøer på Østlandet med en storørretstamme. Hurdalselva er et meget viktig gyte- og oppvekstområde for storørreten. Innsjøen har også en spesiell populasjon av sik, med betegnelsen siksild.

   Pattedyr
   Området er et viktig beiteområde for elg. Bever finnes i området.

  Inngrep

   Bebyggelse
   Det er ikke boligbebyggelse i den delen av deltaområdet som er vernet som naturreservat. Det er noen bolighus langs fylkesveien ("Østsidevegen") som går langs østsiden av Hurdalsjøen. Disse ligger i randsonen til deltaet. Det er en tilrettelagt badeplass ved Åsanden, rett syd-øst for reservatet.

   Jordbruk
   Innen for reservatet er det noe grasproduksjon på oppdyrkete arealer. Området er tidligere brukt til utmarksbeiter og slåtteenger.

   Forurensing
   Forurensingstilstanden i Hurdalselva er meget god. Det er gjennomført kommunal overvåking av vassdraget som viser at vannkvaliteten ligger i tilstandsklasse I - Meget god med hensyn til eutrofiering. Renseanlegget for Hurdal sentrum ligger like nord-øst for reservatet. Renset avløpsvann infiltreres i grunnen. Utslippet antas ikke å påvirke elvedeltaet.

   Tekniske inngrep
   Det er fri reguleringsrett i Hudalssjøen på 3,6 m. Reguleringen av Hurdalsjøen er gammel, fra før vassdragsreguleringsloven av 1917, slik at det ikke foreligger noen konsesjon. Fastsetting av manøvreringsreglement baseres på frivillighet fra regulantens side (Glommen - og Laagens brukseierforening- GLB). GLB har utarbeidet et forslag til reglement, men dette er ikke endelig vurdert av NVE.

   Det er en del inngrep i deltaområdet som ligger mellom reservatgrensen og Østsidevegen.
   Innenfor reservatet er ikke gjennomført tekniske inngrep, med unntatt av en mindre forbygning i nordenden mot hovedløpet. Det finnes en kraftlinje som følger den vestlige reservatgrensen.

   Vernestatus
   Hurdalsjøvassdraget er varig vernet som en del av verneplan III. Vernet gjelder tilløpselvene til Hurdalsjøen, men ikke selve innsjøen.

   Hurdalsdeltaet ble vernet som naturreservat i 1992 som en del av verneplan for våtmarker i Oslo og Akershus.

  Tilrådninger.

   Deltaområdet er vernet som naturreservat, og en må påse at formålet med vernet oppfylles.
   Området må forvaltes i samsvar med formålet med fredningen. En må være oppmerksom på nye inngrep særlig i området mellom naturreservatet og Østsidevegen.

  Kilde:

   Miljøvernavdelingen - Utkast til verneplan for våtmark i Oslo og Akershus fylker. 1987.

   Fiskeribiologiske undersøkelser i Hurdalsjøen 1990 - 92. Akershus jeger- og fiskeforbund. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret