Til forsiden

Storelvas utløp i Dimmelsvik

Regine: 045.31Z (STORELVA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 60
Kommune : Kvinnherad ( 1224)
Fylke : Hordaland ( 12 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1214-1
ØKblad : AN046-5-3
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) AN046-5-3 (0) fra 0*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11268.310
  Industri og handelsområder1213.90.6
  Områder tilknytta veg/jernbane12232.54.7
  Havneområder1235.70.8
  Åker og fulldyrka eng/beite211368.953.8
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23125.33.7
  Lauvskog31157.78.4
  Elver/kanaler51112.31.8
  Sjøer,vann og tjern5121.10.2
  Hav og sjøområder523109.316
  SUM685.2100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal1110.416.1
  Jordbruksareal2394.257.5
  Skog og annen fastmark357.78.4
  Våtmarker400
  Vann5122.717.9
  SUM685.2100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 14.05.1990 Flyoppgave: 9920-P9

  Foto


  © Foto: Nina Skjegstad

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Grunnfjellet i området består av sure dypbergarter; kvartsdioritt og tonalitt, men det er også basiske bergarter i deler av området(gabbro, metagabbro). Nedslagsfeltet er lite, men relieffet er kraftig med fjell på ca 1000 mo.h. Elveløpet er samlet, med noe meandrering og bankedannelser ca 1 km opp fra sjøen. Det er dannet en elveslette (nå oppdyrket/bebygd) med rester fra tidligere elveløp. Utløpet ut i sjøen har noe bankedannelse, men er dels endret pga av småbåthavn som er anlagt ved utløpet av elva.
   Massene i deltaet synes å være grove, dels med erosjonshud av stein langs ytre deler av elveløpet.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvernavdelingen)

   Dette lille vassdraget har ein liten bestand av smålaks og ein liten bestand av storvaksen sjøaure. Det er gjennomført granskingar av bestandane av Ramon Flodstrøm i samband med driftsplanlegging for grunneigarlaget, samt ein gong av Rådgivende Biologer i samband med utarbeiding av kommunal kalkingsplan.
   [kilder: 13]

  Dagens bruk

   Aktivt jordbruk på det meste av arealet, ligg en liten båthavn ved utløpet. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret