Til forsiden

Vosso / Jonis utløp i Vangsvatnet

Regine: 062.F0 (VOSSOVASSDRAGET) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 67
Kommune : Voss ( 1235)
Fylke : Hordaland ( 12 )
Høyde over havet: ca. 47 meter
N50blad : 1316-3
ØKblad : AR061-5-1
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vossavassdraget ( 062/1 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) AR061-5-1 (0) fra 0*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur112100.98.6
  Områder tilknytta veg/jernbane12221.21.8
  Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. campingplasser)14247.44
  Åker og fulldyrka eng/beite211120.410.3
  Barskog312182.615.6
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333177.915.2
  Elver/kanaler511104.68.9
  Sjøer,vann og tjern512325.327.7
  Gruntvannsområder i elver/vann51391.97.8
  SUM1172.3100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal1169.514.5
  Jordbruksareal2120.410.3
  Skog og annen fastmark3360.530.8
  Våtmarker400
  Vann5521.844.5
  SUM1172.3100.0

  Flyfoto


  © FOTONOR AS Flyfotodato: 29.05.1991 Flyoppgave: 91067-B22

  Foto


  Utløpet av Vosso
  © Foto: Nina Skjegstad 14.11.2000


  Utløpet av Joni
  © Foto: Nina Skjegstad 14.11.2000

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen i området består av for en stor del av basiske bergarter som fyllitt og gabbro fra den kaledonske fjellkjede. Topografien er markert med fjellområder rundt en glasialt dannet overfordypning (Vangsvannet) forårsaket av samløpet mellom flere dalfører ved Voss. Fjellene når opp i 13-1400 mo.h. Dalsidene rundt Voss har dels sammenhengene morenedekke. Marin grense i området er 83 mo.h, - dvs. at Voss har lagt innerst i et fjordsystem i en periode etter isavsmeltningen. Det avgrensa området har deltadannelser fra to ulike elver. I dalbunnen langs Vosso/Raundalsåni er det store breelvavsetninger og elveavsetninger (terrasser, elvesletter). Elva har et samlet løp som slynger seg gjennom dalen og danner et vifteforma delta ved Vossavangen. Utløpet ligger på sørsiden av en tange og har munningsbanker med materiale av sand og grus. Bordalen (Gjonis dalføre) har en dyp elvenedskjæring, men her er det er ikke avsatt større elv/breelv-avsetninger før den store avsetningen(Gjernesmoen, breelvdelta, bygget opp til marin grense) ved utløpet av dalen. Gjonis elveløp skjærer seg ned i avsetningene ved Gjernes og danner en resent elveslette med et vifteforma delta i Vangsvatnet. Utløpet har også her en karakteristisk munningsbanke, og det er dannet midtbanke lenger opp i elveløpet. Massetransporten i elva er dominert av bunntransport (sand og grus.. ). Begge delta er klassiske delta. På tross av mye bebyggelse/menneskelig aktivitet i området er strandområdene og de aktive deltaflatene i utløpet av elvene godt bevart.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvernavdelingen)

  Naturfaglege verdiar

   Fugl
   Området sin funksjon for fugl er dokumentert. Dei grunne partia ved utløpet kan ha ein viss verdi for andefugl. Når det gjeld vadefuglar er verdien avgrensa på grunn av det relativt grove substratet

   Fisk
   Vosso ovanfor Vangsvatnet er ein del av Vossolaksen sitt leveområde. Denne elva har vore gjenstand for svært mykje fiskebiologisk og vannkjemisk forsking, spesielt i regi av LFI ved Universitetet i Bergen, NIVA og NINA. Bestanden av Vossolaks har vore i akutt fare for utrydding på heile nittitalet, og det er ingen teikn til betring. Det er mykje sjøaure og innlandsaure i denne delen av Vosso. Også Joni er sjøaureførande nokre hundre meter, men det er brunaure det vert fiska mest av i denne elva. I tillegg er det eit populært fiske etter røye nederst i elva nokre tider av året.

   [kilder: 13]

  Verneverdi

   Deltaet kan neppe reknast som viktig som biotop, men den intakte, relativt lange strandsona har likevel ein viss verdi. Området har først og fremst verdi som naturtype (deltaområde E01).

  Dagens bruk

   Området en del i bruk for bading og rekreasjon, ellers er arealet i bruk for aktiv jordbruiksdrift. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret