Til forsiden

Strandaelvis utløp i Lønavatnet

 • Dette deltaet er valgt ut for videre overvåking

  Regine: 062.G3 (VOSSOVASSDRAGET) Beskrivelse av Regine


  © Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


  Registernummer : 68
  Kommune : Voss ( 1235)
  Fylke : Hordaland ( 12 )
  Høyde over havet: ca. 78 meter
  N50blad : 1316-3
  ØKblad : AR063-5-2
  Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
  Vern : Lønaøyane naturreservat våtmarkFredningsforskriften i Lovdata
  Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
  Vassdragsvern : Vossavassdraget ( 062/1 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
  Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
  Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

  Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
  for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
  Lenke til Naturbasen


  Kart over arealdekke

  © Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) AR063-5-2 (0) fra 0*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1123.60.5
  Områder tilknytta veg/jernbane12216.22.1
  Massetak/dagbrudd13110.41.4
  Åker og fulldyrka eng/beite211168.322.1
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23115.72.1
  Lauvskog31156.97.5
  Barskog31217.22.3
  Blandingsskog31375.89.9
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333147.119.3
  Elver/kanaler51184.511.1
  Sjøer,vann og tjern512148.819.5
  Gruntvannsområder i elver/vann51317.82.3
  SUM762.5100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal130.24
  Jordbruksareal218424.1
  Skog og annen fastmark329739
  Våtmarker400
  Vann5251.132.9
  SUM762.5100.0

  Flyfoto


  © FOTONOR AS Flyfotodato: 29.05.1991 Flyoppgave: 91067-G4

  Ortofoto


  © FOTONOR 04.09.1993

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Bergrunnen har sure og basiske element bl.a fyllitt og kvartsitt. Dalføret er omgitt av fjell på vel 1000 mo.h. Elva har et samlet løp gjennom dalføret. Deltaet ved Reppen er et klassisk delta med vifteformet elveslette og flere forgreininger av elva i utløpet. Det er dannet mange øyer(bl.a Fastøya), mindre løp,rester av tidligere løp, midtbanker og flere munningsbanker(Lønsøyane) ved dagens hovedløp.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvernavdelingen)

   Delta der Strondovassdraget renn inn i Lønavatn, med ei rekkje små og store øyar der jordbruksland og meir naturlege vegetasjonstypar vekslar. Vassvegetasjon mellom øyane.

  Naturfaglege verdiar

   Fugl
   Lokaliteten har ein god hekkebestand av songarar som sivsongar, gulsongar, hagesongar, tornsongar og lauvsongar. I tillegg hekkar stokkand, krikkand, vipe, raudstilk, strandsnipe, storspove, enkeltbekkasin og fiskemåse. Store endringar i vasstanden kan gje varierande resultat av hekking for vassfugl.

   Fisk
   Denne elva har berre innlandsaure, men det vert planlagt utsetjing av lakseungar for å styrkje Vossolaksestammen, kanskje alt i 2001. I innsjøane langs elva er det dessutan småfallen røye. Aurebestandane i Strandaelva er stort sett småfallen, men det vert óg fanga nokre større individ. Elva er populær blant sportsfiskarar. Bestanden var granska i samband med Vossaprosjektet frå 1972 til 82.

  Inngrep

   Nordre del av Fastøyni er delvis planta til med gran. Området har vore nytta til slått og beite, det står fleire løer att på øyane. Kraftline går gjennom området.

  Verneverdi

   Lønaøyane naturreservat våtmark.
   Verneformål: Å verne eit særs interessant innlandsdelta, som er eit av dei mest artsrike hekke-, og trekkområda for våtmarksfugl i fylket.

  Rapport

   NNI-rapport nr. 19 (1998). Ornitologisk status for 4 naturreservater i Voss, Granvin og Ulvik kommuner. Vurderinger av trusler, skjøtselbehov og tiltak for informasjonsformidling. Omhandler naturreservatene Rekvesøyane og Lønaøyane (Voss), Granvindeltaet (Granvin) og Ulvikpollen (Ulvik).

   Ekstrakt fra rapport om Lønaøyane

   Arealbruk og landskap
   Naturreservatet inkluderer en relativt stor del av deltaflaten og hel den varierte midtre og ytre delen av deltaet. Reservatet utgjør 352 da, hvorav 220 da er landareal. Deltafronten er ca. 900 m lang, målt etter en rett linje tvers over fronten. Naturlig egenregulering av Lønavatnets vannstand medfører at en ganske stor del av deltaflaten er flompåvirket, noe som har medført markante soneringer i hydrofytt- og helofyttsamfunn.

   Tredelt arealbruk: 1) indre (øvre) deler er enten skogkledd med planteskog (gran) eller naturskog; 2) fulldyrkede arealer som i dag drives som maskinland; 3) naturlig vegetasjon i midtre og nedre flommarkssone. Som deltalandskap er Lønaøyane variert og uten større inngrep. Indre deler har noen mindre inngrep knyttet til jordbruksaktiviteter. Tilstanden i reservatet må karakteriseres som god.

   Vegetasjon og flora
   Det foreligger ingen dekkende botaniske undersøkelser fra Lønaøyane, selv om botanisk kartlegging ble påbegynt sommeren 1997.

  Status for våtmarksfugl tilknyttet Lønaøyane 1990-1997:

  [kilder: 13]

  Dagens bruk

   Det arealet som ikke omfattes av naturreservatet, er i bruk for aktivt jordbruksdrift. Nedre delen av elva er også nyttet for fluefiske. • Til toppen
  Sist oppdatert 02-NOV-2006 av Geodatasenteret