Til forsiden

Myrkdalselvas utløp i Myrkdalsvatnet

Regine: 062.H42 (VOSSOVASSDRAGET) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 69
Kommune : Voss ( 1235)
Fylke : Hordaland ( 12 )
Høyde over havet: ca. 229 meter
N50blad : 1316-4
ØKblad : AR066-5-1
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Naturvernområde etter Plan- og bygningsloven.
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vossavassdraget ( 062/1 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) AR066-5-1 (0) fra 0*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1121.70.2
  Områder tilknytta veg/jernbane1220.20
  Åker og fulldyrka eng/beite211346.541.6
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23110.31.2
  Lauvskog31172.48.7
  Barskog3121.90.2
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333194.223.3
  Myr4120.90.1
  Elver/kanaler51145.15.4
  Sjøer,vann og tjern512159.519.2
  SUM832.6100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal11.90.2
  Jordbruksareal2356.842.9
  Skog og annen fastmark3268.532.2
  Våtmarker40.90.1
  Vann5204.624.6
  SUM832.6100.0

  Flyfoto


  © FOTONOR AS Flyfotodato: 29.05.1991 Flyoppgave: 91067-R3

  Foto


  © Foto: Nina Skjegstad 22.06.2000

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen i området består av gneis og fyllitt. Topografisk har området i nedslagsfeltet et kraftig relieff med fjell omkring på ca 13-1400 mo.h. Området har sparsomt morenedekke, lokalt med mer sammenhengende dekke i Myrkdalen. Elva har et samlet løp og har bygd ut et delta med utgangspunkt i en apexbanke (midtbanke) i elva ca 1km oppstrøms vatnet. Elvesletta har flere gamle løp/flomløp og spor av meandrering. Det er dannet flere mindre øyer/banker i en kil veøst for hovedløpet. Langs hovedløpet er det svakt utvikla banker. Myrkdalsvatnet er oppgrunnet utenfor deltaet. Deltaet karakteriseres som en overgangsform mellom klassisk delta og fuglefotdelta. De fluviale prosesser er intakte.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvernavdelingen)

  Naturfaglege verdiar

   Deltaet har variert vegetasjon med gradienten dyrka markfuktige enger og starrområder. Ein del innslag av busker og trær. Det er det einaste større ferskvassdelta av dette slag i lavlandet på Midtvestlandet.
   Slik deltaet ligg i dag representerer det, på grunn av sitt samspel mellom geomorfologiske prosessar, jordbrukskultur og vegetasjon, ei eineståande landskapstype på Vestlandet. Det har difor stor verdi som naturvitskapleg referanse- og undervisningsområde.

   Deltaet i nordenden av Myrkdalsvatnet er vesentleg bygd opp av minerogene sedimenter.

   Delar av området er oppdyrka dei siste åra.
   Deltaet har regional verdi.

   Fisk
   Elva og Myrkdalsvatn har ein tett bestand av småvokst ørret. Bestanden i innsjøen var gjenstand for betydelig uttynningsfiske i 1999. Bestanden var antagelig undersøkt i forbindelse med Vossaprosjektet, i 1972 - 82.

   [kilder: 13]

  Dagens bruk

   Utarbeidet reguleringsplan for noen år tilbake. Arealet som ikke omfattes av reservatet, er i bruk for jordbruksdrift. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret