Til forsiden

Bjoreio / Veigs utløp i Eidfjordvatnet

Regine: 050.B0 (EIDFJORDVASSDRAGET) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 75
Kommune : Eidfjord ( 1232)
Fylke : Hordaland ( 12 )
Høyde over havet: ca. 19 meter
N50blad : 1415-4
ØKblad : AX057-5-3
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : ( )
Vassdragsregulering : Elva er regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) AX057-5-3 (0) fra 0*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11269.66.1
  Områder tilknytta veg/jernbane122373.3
  Åker og fulldyrka eng/beite211545.448
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite231111.69.8
  Lauvskog311164.914.5
  Barskog3121.90.2
  Fjell i dagen / blokkmark3320.70.1
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)3335.40.5
  Elver/kanaler51195.68.4
  Sjøer,vann og tjern512103.69.1
  SUM1135.7100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal1106.69.4
  Jordbruksareal265757.8
  Skog og annen fastmark3172.915.2
  Våtmarker400
  Vann5199.217.5
  SUM1135.7100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 16.06.19?? Flyoppgave: 796-E4

  Foto


  Utløpet av Veig
  © Foto: Nina Skjegstad 21.06.2000


  Utløpet av Bjoreio
  © Foto: Nina Skjegstad 21.06.2000

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Elvene drenerer en stor del av Hardangervidda og løsmassene langs elveløpene gjenspeiler en variert bergrunn med bl.a næringsfattige grunnfjellsbergarter (gneiser og granitter) og mer næringsrike bergarter fra den kaledonske fjellkjeden, bl.a fyllitt. Topografien er dramatisk med dype elvenedskjæringer (canyondannelser) som f.eks i Måbødalen og glasiale overfordypninger(Eidfjordvatnet). Fra havnivå når fjellene opp i ca 1500 mo.h. Deltaområdet er ligger på en flat elveavsetning i samløpet mellom Måbødalen med Bjoreio og Hjølmodalen med Veigvassdraget. Det er rester av et breelvdelta med terrassehøyde på 89,5m o.h - et nivå som trolig korresponderer med marin grense i området. Begge elveløpene har bratte gradienter og materialtransporten domineres av bunntransport av grovt materiale (sand, grus og stein). Løpene har dannelse av midtbanker og forgreininger når de når ut på elvesletta, men begge løpene samler seg til et hovedløp før de når ut til deltafronten hvor det igjen dannes munningsbanker. Pga regulering er de naturlige fluviale prosesser nå betydelig redusert og deler av elveløpene er forbygd.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvernavdelingen)

  Status for fiskebestander :

   Dette vassdraget har store lakse- og sjøaurebestandar, med storvaksne individ. Laksebestanden er desimert på grunn av lakselus, og er nå freda. Den er óg sannsynlegvis negativt påverka av kraftutbygging i Bjoreio. Det har alltid vore overvekt av laks i Bjoreio, og av sjøaure i Veig. Bestandane vart granska i 1999 av NINA og Rådgivende Biologer. Dette vert følgt opp i 2000 og 2001.

   [kilder: 13] • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret