Til forsiden

Eitros utløp i Langavatnet

 • Dette deltaet er valgt ut for videre overvåking

  Regine: 050.G4 (EIDFJORDVASSDRAGET) Beskrivelse av Regine


  © Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
  Registernummer : 77
  Kommune : Eidfjord ( 1232)
  Fylke : Hordaland ( 12 )
  Høyde over havet: ca. 1230 meter
  N50blad : 1415-1
  ØKblad : Ikke ØK
  Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
  Vern : Hardangervidda nasjonalparkFredningsforskriften i Lovdata
  Deltatype : Myrdelta Beskrivelse av deltatyper
  Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
  Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
  Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

  Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
  for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
  Lenke til Naturbasen


  Kart over arealdekke

  © Kilde: VBASE og N50 kartblad: 1415-1

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  Heisamfunn i fjellet3221292.933.5
  Myr41288.92.3
  Limnogene våtmarker421150239
  Elver/kanaler511242.46.3
  Sjøer,vann og tjern512729.318.9
  SUM3855.5100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal100
  Jordbruksareal200
  Skog og annen fastmark31292.933.5
  Våtmarker41590.941.3
  Vann5971.725.2
  SUM3855.5100.0

  Satellittbilde


  ©Statens kartverk1995 SPOT® ©CNES 1989

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Deltaet ligger i et granittområde(grunnfjell) men drenerer Sildabudalen og Langvassdalen, områder som er rike på fylitt og glimmerskifer. Dalen med Langavatnet er vid og har viddepreg. Området har overveiende sammenhengenede morenedekke. Deltaområdet er et stort flatt område med en mosaikk av store myrområder (Langavassmyrene), sumpmark, vatn og elveavsetninger. Det finnes også særdeles velutvikla eskersystemer (sand/grusrygger) fra isavsmeltningen i området. Elveløpet har dannelse av banker i øvre del av området og svakt utvikla elvevoller i nedre del. Løpet på deltasletten er forgreinet og her er dannet øyer, gamle løp, dammer og grunne sjøer. Materialtransporten er liten. Deltaet kan karakteriseres som et typisk "myrdelta" men har trekk som også minner om fuglefotdelta.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Hordaland, Miljøvernavdelingen)

   Nordvest for Langavatnet ligg eit uvanleg flatt område der Eitro renn med fleire løp. Deltalandskap med mosaikk av vatn, myrar og sumpområde. Delar av myrane står under vatn under snøsmeltinga. Området er vårbeite for rein.

  Naturfaglege verdiar

   Fugl
   Viktigaste funksjon for vassfugl ved hekking og muting. I gode år hekkar over 60 par med andefugl, vesentleg dykkender, over 75 par vadefugl samt nærare 200 par andre fuglearter, vesentleg sporvefugl og fiskemåke.

  Verneverdiar

   Langvassmyrane i Eidfjord kommune ligg innafor Hardangervidda nasjonalpark og har difor vern av den grunn. Langvassmyrane er den viktigaste våtmarkslokaliteten i Hordaland, og er rekna som ein internasjonal verneverdig lokalitet. Lokaliteten var med i utkast til verneplan for våtmark, utarbeida av Fylkesmannen i Hordaland i 1991. Området er truleg det mest interessante våtmarksområde på Hardangervidda. Inngår i oversyn over viktige våtmarker i Norden. Kvartærgeologiske verneinteresser i dalføret. Området ligg innafor Hardangervidda nasjonalpark. Svært godt egna som forskingsområde.

   [kilder: 13]

  Dagens bruk

   Området er i bruk for jordbruksdrift. På arealet mellom Bjørno og Eitro ligg tre campingplasser som har vært i drift i en årrekke. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret