Til forsiden

Storelvas utløp i Sognefj.

Regine: 070.22 Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 80
Kommune : Høyanger ( 1416)
Fylke : Sogn og Fjordane ( 14 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1217-2
ØKblad : AO073-5-4
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) AO073-5-4 (Ortnevik) fra 1990*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11216.16
  Områder tilknytta veg/jernbane1228.73.2
  Havneområder1231.10.4
  Grønne by/tettstedsareal (inkl. kirkegårder)1411.90.7
  Åker og fulldyrka eng/beite211140.452.4
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23116.16
  Lauvskog31115.55.8
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)3335.42
  Elver/kanaler51111.74.4
  Gruntvannsområder i sjø52225.89.6
  Hav og sjøområder52325.39.4
  SUM268100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal127.810.4
  Jordbruksareal2156.558.4
  Skog og annen fastmark320.97.8
  Våtmarker400
  Vann562.823.4
  SUM268100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 22.05.1989 Flyoppgave: 9730-L7

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Bergartene i området er kvartsitt og ulike gneisser. Fjellene i området er er ca 11-1200 m høye og dalene er tydelig preget av iserosjon (U-formet). Løsmassedekket er generelt sparsomt med unntak av dalføret som dels har skredmateriale og mektige moreneavsetninger. Storelva skjærer seg dypt ned i morenemassene. Elveløpet er samlet i nedre del og deltasletten er relativt liten. I utløpet er et en munningsbanke og oppgrunnet i fjorden utenfor. Bunntransport synes å dominere materialtransporten. Deltaet er et fjordsidedelta.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Miljøvernavdelingen)

   Lausmassane i Ortnevik er for ein stor del gamle terrassar i etter istida, slik at sjølve deltaflata er lita. Nokre få, relativt overflatiske opplysningar om sjølve deltaområdet inngår i konsekvensanalysane i samband med kraftutbyggingssøknaden for Østerbø-Mjølsvik-Ortnevikvassdraga (Sogn og Fjordane Energiverk 1984). Av underlagsrapportane gjekk den botaniske ikkje spesifikt inn på deltaområdet, medan den zoologiske (Fjellheim og Raddum, 1983) har data om nokre artar (av vårfluger og steinfluger) og høgare taksa av virvellause dyr på stasjonar i elva i og rett ovanfor deltaet, saman med vasskjemiske data for desse stasjonane. Anders Lundberg (in prep.) har skildra havstrandvegetasjonen.

  Inngrep

   Bygningar
   Nokre kaianlegg mot sjøen, elles spreidde gardstun og hus.

   Jordbruk
   Fulldyrka eng utgjer det meste av landarealet.

   Tekniske inngrep
   Vassdraget er forbygd, men status i sjølve deltaet er ikkje undersøkt.

   Ureining
   Avrenning frå jordbruk. Gjennomgåande høg vassføring, saman med at innmarks- arealet i nedbørfeltet er lite, gjer at påverknaden er liten.

   Kantvegetasjon
   Ikkje undersøkt.

  Vernestatus

   Vassdraget er ikkje verna, men det meste av vassdraget (gjeld ikkje deltaet) ligg i Stølsheimen landskapsvernområde. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret