Til forsiden

Horndølas utløp i Hornindalsvatnet

Regine: 089.C20 (HORNINDALSVASSDRAGET) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 84
Kommune : Hornindal ( 1444)
Fylke : Sogn og Fjordane ( 14 )
Høyde over havet: ca. 53 meter
N50blad : 1318-4
ØKblad : AR093-5-4
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Hornindalsvassdraget ( 089/3 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) AR093-5-4 (Grodås) fra 1986*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur112111.211.7
  Industri og handelsområder12127.32.9
  Områder tilknytta veg/jernbane122515.3
  Massetak/dagbrudd1319.51
  Grønne by/tettstedsareal (inkl. kirkegårder)14113.51.4
  Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. campingplasser)142121.3
  Åker og fulldyrka eng/beite211474.549.7
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite2316.50.7
  Lauvskog31162.56.6
  Barskog3123.60.4
  Fjell i dagen / blokkmark3320.60.1
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)3335.20.5
  Elver/kanaler51148.55.1
  Sjøer,vann og tjern512127.913.4
  SUM953.8100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal1224.523.5
  Jordbruksareal248150.4
  Skog og annen fastmark371.97.5
  Våtmarker400
  Vann5176.418.5
  SUM953.8100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 17.06.1983 Flyoppgave: 7884-D6

  Foto


  © Foto: Ukjent


  © Foto: Ukjent

  Ortofoto


  © Norge i bilder. Opptak 21.07.00

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Nedslagsfeltet er dominert av ulike typer gneis og granittisk gneis. Topografien er særlig markert med alpine fjelltopper og iseroderte daler. Hornindalsvatnet (52,7 mo.h.) er en glasialt dannet overfordypning, og vannet er hele 514m dypt(Europas dypeste!). Dalføret i Hornindal har sammenhengende morenedekke og elveavsetning i dalbunnen. Marin grense er ca 80 mo.h. Elva har i deltaområdet et samlet løp, men med en karakteristisk og vel definert munningsbanke (Fiktøyna) og en begrenset oppgrunning utenfor utløpet. Deltasletten består dels av hevede terrasser og er lite definert.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Miljøvernavdelingen)

   Utløpet i Hornindalsvatnet har ikkje noko særleg velutvikla delta, sjølv om elva delar seg før utløpet, og ein ser restar etter tidlegare elveløp. Mykje av dette området er no oppdyrka, og det er viktig å ta vare på attverande flaummarksvegetasjon, og å tillate at dynamikken i elva nyskapar ulike sedimentasjonsformer og vekseplassar for dei pioner- og suksesjons-samfunna som naturleg høyrer til. Skogen & Vetaas (1987) si utgreiing om Olden- og Hornindalsvassdraget seier ikkje noko spesifikt om vegetasjon eller planteartar frå dette elveutløpet

  Inngrep

   Bygningar
   Ein del hus og bygningar av ulike slag

   Jordbruk
   Fulldyrka innmark dominerer det som ikkje er tettstadareal.

   Tekniske inngrep
   Eventuelle forbyggingar etc. i sjøve deltaet er ikkje undersøkt.

   Kantvegetasjon
   Ikkje undersøkt.

  Vernestatus

   Hornindalsvassdraget er verna mot kraftutbygging. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret