Til forsiden

Vetleelvis utløp i Vetlefjorden

 • Dette deltaet er valgt ut for videre overvåking

  Regine: 078.5A (VETLEFJORDELVI) Beskrivelse av Regine


  © Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
  Registernummer : 85
  Kommune : Balestrand ( 1418)
  Fylke : Sogn og Fjordane ( 14 )
  Høyde over havet: ca. 0 meter
  N50blad : 1317-4
  ØKblad : AS077-5-1
  Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
  Vern : Vetlefjordsøyra naturreservat våtmarkFredningsforskriften i Lovdata
  Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
  Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
  Vassdragsregulering : Elva er regulert
  Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

  Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
  for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
  Lenke til Naturbasen


  Kart over arealdekke

  © Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) AS077-5-1 (Vetlefjorden) fra 1981*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1125.11.8
  Områder tilknytta veg/jernbane12211.34.1
  Åker og fulldyrka eng/beite211106.638.3
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23155.219.8
  Lauvskog3112.30.8
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33325.19
  Elver/kanaler51116.96.1
  Sjøer,vann og tjern5120.20.1
  Hav og sjøområder52355.620
  SUM278.4100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal116.45.9
  Jordbruksareal2161.858.1
  Skog og annen fastmark327.49.8
  Våtmarker400
  Vann572.726.1
  SUM278.4100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: ? Flyoppgave: 1106-L11

  Foto


  © Foto: Hermund Mjelstad


  © Foto: Hermund Mjelstad

  Ortofoto


  © FOTONOR 23.08.1994

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Nedslagsfeltet har berggrunn av grunnfjell og ulike gneisser og gneisgranitt dominerer . Topografien er preget av den iseroderte dalen som skjærer seg inn i et alpint landskap preget av brerosjon. Øverst i nedslagsfeltet er det mindre isbreer (Jostefonni) som "produserer" breslam til vassdraget. Løsmassedekningen er sparsom, men i dalsidene er det skredmateriale og noe morene nederst i liene. Marin grense liggertrolig på ca 115 mo.h. i området. Elva har i nedre løp et klart samlet løp som slynger seg gjennom dalen og det er avsatt en dalfylling/elveslette langs elva. Deltaet er intakt i fronten hvor det er har en oppfliket vannkontur med mange spor etter tidligere løp over deltaflaten. Det avsettes bunntransportert materiale og også suspensjonstransportert finmateriale fra breområdene. Elva er blakket av finmateriale (silt, leir) om sommeren.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Miljøvernavdelingen)

   Dette deltaet er geomorfologisk intakt, noko som er eit særsyn blant brakkvassdelta i fylket

  Naturfagverdiar

   Flora
   Vetlefjorddeltaet har eit spekter av substrat-typar, frå småstein og grus til leire, og eit naturleg mangfald av plantesamfunn og soneringar tilpassa ulike delar og nivå av deltaet (Anders Lundberg, in prep.). Opphoping av tang i strandlina gjev grobotn for nitrogenelskande samfunn av m.a. gåsemure. Pionersamfunn av fjøresivaks og strandkryp dannar eit 1-5 m breitt belte. Lenger oppe finn ein saltsiv-strandkryp-samfunn der jåblom inngår. Raudsvingel er dominertane i veldrenert strandeng, medan krypsiv dominerer i våtare søkk. Stader med stor ferskvasspåverknad har rustsivaks, knopparve, pusleblom og strandstjernemose. Den austlege delen av deltaet har frodige samfunn av strandrøyr, takrøyr, flaskestorr, mjødurt og gulldusk.

   Kantvegetasjon
   Lite trevegetasjon, men ytre delar av deltaet har naturleg strandeng langs elveløpa.

   Fugleliv
   Det er registrert 35 artar av våtmarksfugl i området, som har ein viktig funksjon for fleire artar av vadefugl og andefugl på trekket, ikkje minst om våren før høgareliggjande hekkeplassar vert isfrie (Verneplan for Våtmark, Fylkesmannen i S. og Fj. 1985). Stokkand, vipe, tjeld og raudstilk er dei vanlegaste artane. Av artar som er meir sjeldsynte i indre delar av Sogn er kanadagås, grågås, songsvane, gravand, brunnakke, toppand, laksand, sothøne, gluttsnipe og brushane.

  Inngrep

   Bygningar
   Ingen på sjølve deltaflata.

   Jordbruk
   Fulldyrka grasareal i indre delar, beite og ville strandenger i ytre delar.

   Tekniske inngrep
   Ein riksveg skjer gjennom området, i tillegg til nokre mindre vegar i utkantane.

   Ureining
   Gjennomgåande høg vassføring, saman med relativt lite innmarksareal og busetnad i nedbørfeltet, gjer at påverknaden er liten.

  Vernestatus

   Vetlefjordøyri naturreservat (våtmark) utgjer den nedre, mest intakte delen av deltaområdet.

  Tilrådingar

   Kraftig storfebeiting kombinert med bruk av kunstgjødsel har ført til oppsprekking av plantedekket og erosjon i jordsmonnet (Anders Lundberg, in prep.), og at trivielle beiteplantar fortrengjer dei naturlege strandeng-artane. Moderat beiting er derimot positivt ved å halde ved like dei lågvaksne strandeng-samfunna, og i den delen som er naturreservat vert dette lagt til grunn for forvaltinga (beiting med tilmålt dyretettleik). • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret