Til forsiden

Storelvis utløp i Fjærlandsfjorden (Bøyaøyri)

 • Dette deltaet er valgt ut for videre overvåking

  Regine: 078.2A2 (BØYAELVI) Beskrivelse av Regine


  © Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
  Registernummer : 86
  Kommune : Sogndal ( 1420)
  Fylke : Sogn og Fjordane ( 14 )
  Høyde over havet: ca. 0 meter
  N50blad : 1317-1
  ØKblad : AT080-5-4
  Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
  Vern : Bøyaøyra naturreservat våtmarkFredningsforskriften i Lovdata
  Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
  Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
  Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
  Inngrepsstatus : Mye berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

  Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
  for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
  Lenke til Naturbasen


  Kart over arealdekke

  © Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) AT080-5-4 (Fjærland) fra 1989*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1122.50.4
  Områder tilknytta veg/jernbane12257.79.3
  Åker og fulldyrka eng/beite211295.447.5
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite231467.4
  Lauvskog3114.90.8
  Fjell i dagen / blokkmark3321.50.2
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33369.311.1
  Elver/kanaler511375.9
  Sjøer,vann og tjern5120.40.1
  Hav og sjøområder523107.617.3
  SUM622.1100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal160.29.7
  Jordbruksareal2341.454.9
  Skog og annen fastmark375.712.2
  Våtmarker400
  Vann514523.3
  SUM622.1100.0

  Flyfoto


  © FOTONOR AS Flyfotodato: 08.06.1988 Flyoppgave: 88077-W4

  Foto


  © Foto: Fjellanger Widerøe Foto

  Ortofoto


  © FOTONOR 23.08.1994

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen er dominert av granittisk gneis (grunnfjell). Landskapet i nedslagsfeltet er alpint med fjell på over 15-1600 mo.h., iseroderte daler og botner. Jostedalsbreen ligger i øvre del av området med flere brearmer ut mot Bøyadalen og Supphelledalen. Løsmassedekningen er sparsom, men med skredmateriale og en markert noe slette med elv/brelvavsetning i nedre del i dalføret. Elva har et samlet løp (nå forbygd) ut mot deltaområdet. Ved deltafronten er det mange kiler og bukter tidligere løp/flomløp på deltaflaten. Avsetningene og formene er dels preget av tilførselen av suspensjonstransportert breslam(silt). Deltaet har dels preg av former som er karakteristiske for fuglefotdelta.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Miljøvernavdelingen)

   Store delar av land-delen av deltaet har framleis formene (gamle elveløp og kilar) intakt, men etter at sjølve elva vart forbygd, og vatnet med det vert leia unna den gamle deltaflata, må ein heller snakke om relikte former av eit daudt delta. Elva legg i dag opp avsetningar lenger ute, og som i framtida vil danne grunnlag for nye deltaformer.

  Naturfagverdiar

   Flora
   Sjølv om området ikkje lenger fungerer som eit "levande" delta, har ein att store strandenger, kilar og gruntområde som ikkje er vesentleg endra i høve til skildringa og vegetasjonskartet til Astrid Evensen (1977: Fjærlandsøyra i Balestrand - Botanisk synfaring 18.8.1977). Øyra syner klare vegetasjonssoner frå sjøen og inn. Nedst har ein ei sone der fjøresivaks og krypkvein er einerådande. Innanfor har ein ei sone med saltsiv, og der strandsaulauk, strandkjempe, strandkryp og gåsemure kjem inn. Rausvingel markerer overgangen til neste sone, og der jåblom kjem inn, saman med små mengder pøylestorr og rustsivaks. Innanfor dette har ein to ulike vegetasjonsutformingar, truleg avhengig av kor fuktig jorda er. Den eine er representert med tiriltunge, engsoleie og hanekam; den andre med mjødurt, blåtopp, småengkall, slåttestorr og følblom. I ein liten ferskvassump finst store mengder klovasshår.

   Kantvegetasjon
   Lite trevegetasjon anna enn på dei to forbyggingsarmane. Ytre delar av deltaet har naturleg strandeng langs vasskantane; lenger inne går dyrka mark til dels heilt fram til vassløpa.

   Fugleliv
   Det er til saman registrert 92 artar av våtmarskfugl i Bøyaøyri, av desse nærare 40 våtmarksfugl. Området har ein sentral funksjon under vårtrekket, særleg for ande- og vadefuglar (Verneplan for Våtmark, Fylkesmannen i S. og Fj. 1985). Stokkand, vipe, fiskemåke, gråmåke, kråke og stare kan opptre i store flokkar, medan svartkråke, kvitkinngås, sædgås, taffeland og jaktfalk er av dei mange sjeldsynte gjestane. Både stokkand, krikkand, siland, vipe, tjeld, strandsnipe, raudstilk, enkeltbekkasin, hettemåke, fiskemåke og makrellterne hekkar eller har hekka i området
   (Gunnar Godø, 1982, og eigne observasjonar av J. Anonby).

  Inngrep

   Bygningar
   Berre i kantane av deltaflata, og innover i dalbotnen.

   Jordbruk
   Fulldyrka grasareal i indre delar, beite og ville strandenger i ytre delar. Gjennom tidlegare oppgraving av kilar for å vinne dyrkingsland går inngrepa nokre stader heilt ut til flomålet.

   Tekniske inngrep
   Der er fleire tersklar i elva oppover, men det mest markerte tekniske inngrepet er dei kraftige forbyggingane av begge elvebreiddene, og som strekkjer seg godt ut i fjorden. Både den nye riksvegen og den gamle vegen til ferjestaden skjer gjennom området.

   Ureining
   Gjennomgåande høg vassføring gjer at påverknaden er moderat, men det har tidvis vore problem med landbruksureining.

  Vernestatus

   Bøyaøyri naturreservat (våtmark) utgjer den nedre, mest intakte delen av deltaområdet, og femnar såleis også om den kraftig forbygde elva. • Til toppen
  Sist oppdatert 29-MAY-2007 av Geodatasenteret