Til forsiden

Loelvas utløp i Lobukta

Regine: 088.2A (LOENVASSDRAGET) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 88
Kommune : Stryn ( 1449)
Fylke : Sogn og Fjordane ( 14 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1318-1
ØKblad : AU090-5-2
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Loen ( 088/4 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) AU090-5-2 (Loen) fra 1986*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11294.39.9
  Industri og handelsområder121909.5
  Områder tilknytta veg/jernbane12244.24.7
  Havneområder12318.72
  Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. campingplasser)1428.60.9
  Åker og fulldyrka eng/beite211218.223
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23152.75.5
  Lauvskog311757.9
  Barskog31224.52.6
  Blandingsskog3130.10
  Fjell i dagen / blokkmark33220.2
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33378.78.3
  Elver/kanaler51125.32.7
  Sjøer,vann og tjern5123.90.4
  Hav og sjøområder52321422.5
  SUM950.4100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal1255.826.9
  Jordbruksareal2270.928.5
  Skog og annen fastmark3180.319
  Våtmarker400
  Vann5243.225.6
  SUM950.4100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 17.06.1983 Flyoppgave: 7884-K34

  Foto


  © Foto: Ukjent

  Ortofoto


  © Norge i bilder. Opptak 21.07.00

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen i området er migmatittisk gneis (grunnfjell). Relieffet i nedslagsfeltet er kraftig med alpine fjellformer opp mot 2000mo.h., isbreer(Jostedalsbreen) og iseroderte dalfører. Ca 2 km oppstrøms for deltaet ligger et stort "sedimentasjonsbasseng", Loenvatnet. Løsmasedekningen er gnerelt sparsom, men i dalen innenfor deltaet finnes mektige avsetninger, bl.a av morene. Elveløpet er samlet, men med en del bankedannelser (innersvingbanker). Deltasletten har utgangspunkt i Lofossen, men bare en mindre del er aktiv i dag, bl.a fordi store deler av løpet er forbygd. Ved utløpet er en velutviklet deltaplattform og munningsbanker.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Miljøvernavdelingen)

   Deltaområdet er sterkt prega av utfylling og opparbeiding, men i ytre delar (tidevassone og gruntområde) finst ein god del att.

   Det som i dag står att av Lodeltaet er ein rest av eit større deltaområde ved utløpet av Loelva. Elva hadde frå naturen av fleire utløp som bukta seg gjennom det vifteforma deltaet ut mot fjorden. No er elva kanalisert til eitt utløp ved nordenden av det opphavlege deltaet, slik at vatnet vert leia utanfor det opphavlege deltaet.

  Naturfagverdiar

   Flora
   Tilstand for vegetasjon og flora etter dei omfattande inngrepa er omtalt av Arnfinn Skogen & Brith N. Lunde (Vegetasjon og verneverdier på Loengrandane og Tonningsleira i Stryn, Sogn og Fjordane, Bot. Inst. Bergen 1996). Loengrandane har truleg vore eit relativt enkelt deltasystem sjølv i naturtilstanden. Det som er intakt er eit lite strandengareal i nordre del. Strandenga er middels artsrik, og syner klare soneringar frå smådammar og fuktige enger som vert overfløymde ved flo, til tørre tangvollar og landstrand-enger. Nedanfrå har ein følgjande soner:
   1) Krypkvein-strandkryp-enger med små grunne dammar med kortskotvegetasjon i midten og tjønnsivaks-bordar langs kantane,
   2) Artsfattige raudsvingel-enger,
   3) Gåsemure-tangvollar, og
   4) hestehavre-enger.
   Av di elva er leia utanom strandenga, er ferskvasspåverknaden og oppbygginga av mineralmateriale mindre enn i eit naturleg delta. Dette fører til opphoping av organisk materiale, noko som venteleg vil gje ein langsiktig suksesjon mot mindre salttilpassa artar, og meir kratt m.m. knytt til næringsrik jord.

   Kantvegetasjon
   Varierande.

   Fugleliv
   Overvintringsområde for våtmarksfugl, m.a. stokkand og kvinand (Miljøvernavdelinga, 1985, og Godø, G. 1978)

   Det vart observert 15 fugleartar ved undersøkinga i 1994. Fiskemåse var mest talrik, med rundt 100 individ gjennom hekkesesongen, og minst 25 reir. Dei andre artane var gråhegre, songsvane, stokkand, siland, tjeld, vipe, raudstilk, storspove, svartbak, gråmåse, makrellterne, linerle og stare.
   Kjelder: Sandvik, Heidi: "Kartlegging av fuglefaunaen ved Tonningsleirane og Lodeltaet i Stryn kommune, 1994"

  Inngrep

   Bygningar
   Ein del bygningar både på gammal deltaflate og på nyare utfyllingar i brakkvassområdet.

   Jordbruk
   Noko jordbruksareal av varierande grad av fulldyrking.

   Tekniske inngrep
   Ein riksveg skjer gjennom området, i tillegg til nokre mindre vegar.

   Deltaområdet er elles sterkt prega av utfylling og opparbeiding.

   Ureining
   Gjennomgåande høg vassføring, saman med relativt lite innmarksareal og moderat busetnad i nedbørfeltet, gjer at påverknaden neppe er særleg stor.

  Vernestatus

   Lovassdraget er verna mot kraftutbygging. Eit areal på 44 dekar strandeng og gruntområde er regulert til naturvernområde.

   Se rapport om verdier i verna vassdrag. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret