Til forsiden

Bryas utløp i Finstadsjøen

Regine: 002.JH6 (RENA) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 9
Kommune : Tynset ( 437)
Fylke : Hedmark ( 4 )
Høyde over havet: ca. 517 meter
N50blad : 1619-2
ØKblad : CQ097-5-4
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Unsetåa ( 002/20 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er ikke regulert
Inngrepsstatus : Lite berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) CQ097-5-4 (FINSTADSJØEN) fra 1969*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1121.60.3
  Områder tilknytta veg/jernbane1228.41.5
  Åker og fulldyrka eng/beite21132.45.6
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23112.12.1
  Lauvskog311110.419.2
  Barskog3129416.4
  Blandingsskog31335.26.1
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33363.511
  Myr412131.222.8
  Elver/kanaler51113.52.3
  Sjøer,vann og tjern51272.312.6
  SUM574.7100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal1101.7
  Jordbruksareal244.57.7
  Skog og annen fastmark3303.152.7
  Våtmarker4131.222.8
  Vann585.814.9
  SUM574.7100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 10.07.1994 Flyoppgave: 8262-M30

  Ortofoto


  © Norge i Bilder. Opptak 12.08.2004

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Finstadsjøen ligger i den nordlig delen av det store østnorske sparagmittområdet. Berg-grunnsforholdene i området er kompliserte. Dalen ligger i en forlengelse av den såkalte Rendalsforkastningen. Østsiden av dalen består av grunnfjellsbergarter fra Finstadvinduet, hovedsakelig med ulike granitter, mens vestsiden har sparagmitt. I mellomsonen langs elveløpet finnes mer eller mindre omdannede bergarter. Fjellblotningen ved Finstadfossen har for eksempel øyegranitt som er overdekket av en sterkt presset tillitt som igjen er over-leiret av fylitt. Næringsinnholdet i berggrunnen varierer. Generelt er næringsinnholdet lite, men vegetasjonen i området viser at det enkelte steder finnes rikere elementer i berggrun-nen eller i løsmassene. Nord for Finstadsjøen er dalbunnen flat og bred, og her har innløpselva Brya gjennom tidene lagt opp et større grus- og sanddelta som strekker seg et stykke sørover i sjøen. Langs østsiden av sjøen er det avsatt to markerte grusvifter, og i Finstadområdet finnes det mektige løsmasseavsetninger hvor åa har gravd seg ned og dannet høye terrassekanter opp mot nivået hvor dagens bosetting finnes. Finstadsjøen dominerer i landskapet og er lang-strakt og dyp. Strandsonen er meget smal og langs størsteparten av strandlinjen finner en utvasket, storsteinete blokkstrand. I nord og delvis også i sør finnes det imidlertid sand-strender. Sjøen må fra naturens side karakterise-res som oligotrof (næringsfattig).

   Deler av elveløpet har meandrering og det flere rester etter avsnørte elveløp/ meandre. Det er utviklet store myrområder i på lavere deler av elvesletta.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdier

   Flora
   Områdene rundt Finstadsjøen har bærlyng -barblandingsskog med furu som dominerende treslag. Vegetasjonstypen har også betydelig innslag av lauvtrær, vesentlig bjørk. Ned mot sjøen finnes det stedvis en brem av gråor/heggeskog, særlig i sørenden. Området har også mindre partier med storstarrsump og sølvviersamfunn. Vegetasjonsbildet langs utløpet og videre sørover er noe frodigere, med gransamfunn i en mosaikk mellom blåbær-, småbregne- og høgstaudegranskog. Vegetasjonen langs elvestrekningen gjennom Finstadgrenda er stedvis tydelig kulturpåvirket. Området har flere partier med tidligere slåtteland som i dag er i ferd med å gro igjen med. Gransamfunn dominerer, men ut mot vannvegen finnes det sammenhengende belter av gråor-heggeskog. Botanisk synes vegetasjonsutformingene innover på deltaområdet nord for Finstadsjøen å være mest interessante. Her finnes det flere suksesjonsstadier av vegetasjonstyper som er i ferd med å etablere et plantedekke over de delvis ustabile sandavsetningene.

  Inngrep

   Forurensing
   Brya er før innløpet til Finstadsjøen stilleflytende med tendens til meanderdannelse. Vass-dragssystemet er forholdsvis lite påvirket av forurensende stoffer, men vassdraget tilføres en del organisk stoff og næringsstoffer fra jordbruksarealer og bebyggelse i tilknytning til grendesamfunnet både ved Finstad og Brydalen.

  Dagens bruk

   Det drives jordbruk og skogbruk innenfor deltaområdet.

  Litteratur

   Mobæk, Are. 1984. Finstadåa. Samlet Plan for vassdrag, ISBN-NR: 82-7243-635-3 • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret