Til forsiden

Årøyelvis utløp i Barsnesfjorden

 • Dette deltaet er valgt ut for videre overvåking

  Regine: 077.A1 (ÅRØYVASSDRAGET) Beskrivelse av Regine


  © Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
  Registernummer : 93
  Kommune : Sogndal ( 1420)
  Fylke : Sogn og Fjordane ( 14 )
  Høyde over havet: ca. 0 meter
  N50blad : 1417-4
  ØKblad : AX076-5-1
  Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
  Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
  Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
  Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
  Vassdragsregulering : Elva er regulert
  Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

  Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
  for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
  Lenke til Naturbasen


  Kart over arealdekke

  © Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) AX076-5-1 (Øyabrekka) fra 1988*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1122.90.9
  Områder tilknytta veg/jernbane12216.55
  Åker og fulldyrka eng/beite21193.628.6
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite2311.20.4
  Lauvskog3118.22.5
  Barskog31243.213.2
  Blandingsskog31311.13.4
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33337.411.4
  Elver/kanaler51110.43.2
  Hav og sjøområder523102.731.4
  SUM327.2100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal119.45.9
  Jordbruksareal294.829
  Skog og annen fastmark399.930.5
  Våtmarker400
  Vann5113.134.6
  SUM327.2100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 15.07.1987 Flyoppgave: 9385-B8

  Foto


  © Foto: Jofred Takle 1983

  Kvartærgeologisk kart

 • Tegnforklaring til Kvartærgeologiske kart


  © NGU: Aa. A.R. 1982 SOLVORN 1417-4

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   I nedslagsfeltet er det variert berggrun med grunnfjell av øyegneis og migmatittisk gneis og mer næringsrike skifer og fyllitt fra den kaledonske fjellkjeden. Topografien er preget av iseroderte daler med store vatn og fjellområder med på 1000- 1700 mo.h. Elva har et kort og bratt løp fra Hafslovatnet (169 mo.h.). Det er avsatt breelvavsetninger ovenfor deltaområdet, ellers er det relativt sparsomt lømassedekke i området. Elva har et samlet løp og gjør en stor sving på deltasletten før utløpet hvor det er en karakteristisk munningsbanke. Materialtransporten har vært dominert av bunntransport.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Miljøvernavdelingen)

  Naturfagverdiar

   Flora
   På grunn av det låge saltinnhaldet i Barsnesfjorden har deltaet lite saltvassartar. I tillegg til ein liten bord med strandrøyr finst sumpmaure, sylblad og småvasshår i strandsona (Evensen A.. 1981 Botaniske undersøkelser i Årøyvassdraget i Sogn og Fjordane. Bot. inst. Bergen.19).

   Kantvegetasjon
   Trevegetasjon langs nokre strekningar i indre delar, elles strandeng og seminaturleg engvegetasjon langs elveløp og vasskantar.

   Fugleliv
   Området fungerer som rasteplass for våtmarksfugl (Miljøvernavdelinga 1985. Utkast til verneplan for våtmark i Sogn og Fjordane fylke), og laksand er vanleg om vinteren (J.Anonby, eigne observasjonar).

  Inngrep

   Bygningar
   Nokre få hus i tilknyting til gardsbruk på deltaflata.

   Jordbruk
   Den indre deltaflata er for det meste fulldyrka.

   Tekniske inngrep
   Nokre mindre traktorvegar og vegstumpar. Ein del utfylling av steinmassar på vestsida på tidleg 1980-tal (er no tilgrodd og lite tydeleg som inngrep). Vassføringa og fordelinga av denne i tid er derimot sterkt prega av at vassdraget er regulert.

   Ureining
   Gjennomgåande høg vassføring, og moderat omfang av innmark og busetnad i nedslagsfeltet (Hafslo-bygda og Veitastrond), gjer at påverknaden er relativt liten. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret