Til forsiden

Aurlandselvis utløp i Vassbygdevatnet

Regine: 072.C1 (AURLANDSVASSDRAGET) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 94
Kommune : Aurland ( 1421)
Fylke : Sogn og Fjordane ( 14 )
Høyde over havet: ca. 54 meter
N50blad : 1416-4
ØKblad : BD067-5-2
Fersk/Brakk : FerskvannsdeltaBeskrivelse av Ferskvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) BD067-5-2 (Vassbygdvatnet) fra 1993*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur1129.42
  Industri og handelsområder12122.14.7
  Områder tilknytta veg/jernbane12224.75.3
  Massetak/dagbrudd1313.10.7
  Åker og fulldyrka eng/beite21176.916.4
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23157.612.3
  Lauvskog31111223.8
  Barskog31220.4
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33376.816.3
  Elver/kanaler5114810.2
  Sjøer,vann og tjern51237.68
  SUM470100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal159.312.6
  Jordbruksareal2134.528.6
  Skog og annen fastmark3190.840.6
  Våtmarker400
  Vann585.618.2
  SUM470100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 30.05.1991 Flyoppgave: 11156-K13

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen består i nedslagsfeltet av grunnfjell (gneiss) og kaledonske bergarter (bl.a fyllitt). Landskapet er preget av markerte dalfører som strekker seg inn i fjellområder på optil 17-1800 mo.h (Hallingskarvet). Flere dalfører møtes i området ovenfor deltaet, bl.a Furedalen, Midjedalen og Stonndalen. Det er sparsomt med løsmasser i området, men en del moreneavsetninger (bl.a randmorener) og skredavsetninger finnes og langs elva; elveavsetninger. Marin grense er 121 mo.h. i området. Elva har i nedre deler et forgreinet løp og i deltaområdet er det flere tydelige bankedannelser,midtbanker og ved utløpet flere munningsbanker, noe som viser at bunntransport av materiale (sand, grus) dominerer materialtransporten i vassdraget. Regulering av vassdraget har ført til at de fluviale prosessene har avtatt/er endret.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Miljøvernavdelingen)

  Annan informasjon

   Det er gjort føreundersøkingar i samband med vassdragsutbygginga, og oppfølgjande undersøkingar seinare.

   Kantvegetasjon
   Varierande.

  Inngrep

   Bygningar
   Nokre bygningar, i hovudsak i utkanten av deltaet.

   Jordbruk
   Mykje er fulldyrka.

   Tekniske inngrep
   Ein del utfylling til industriområde i bakre del og langs kanten i sør.

   Ureining
   Gjennomgåande høg vassføring, og moderat omfang av innmark og busetnad i nedslagsfeltet gjer at påverknaden er relativt liten.

  Planstatus

   Regulert til industriområde i eldre reguleringsplan • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret