Til forsiden

Lærdalselvis utløp i Lærdalsfjorden

Regine: 073.A11 (LÆRDALSVASSDRAGET) Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE
Registernummer : 96
Kommune : Lærdal ( 1422)
Fylke : Sogn og Fjordane ( 14 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1417-2
ØKblad : BF073-5-3
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Vassdraget er ikke vernet
Vassdragsregulering : Elva er regulert
Inngrepsstatus : Mye berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) BF073-5-3 (Stødnåsen) fra 1983*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur112194.417.2
  Industri og handelsområder121123.410.9
  Områder tilknytta veg/jernbane12261.35.4
  Havneområder12370.6
  Åker og fulldyrka eng/beite21192.98.2
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite231161.4
  Lauvskog31122.22
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)333165.114.6
  Elver/kanaler51186.57.6
  Sjøer,vann og tjern512151.3
  Gruntvannsområder i elver/vann51313.31.2
  Gruntvannsområder i sjø52253.14.7
  Hav og sjøområder523283.225
  SUM1133.4100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal1386.134.1
  Jordbruksareal2108.99.6
  Skog og annen fastmark3187.316.5
  Våtmarker400
  Vann5451.139.8
  SUM1133.4100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 29.05.1991 Flyoppgave: 11143-R05

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen i området består av grunnfjellsgneis og kaledonske skyvedekkebergarter, bl.a charnockitt og anortositt. Lærdalen er en dypt nedskåret U-formet dal i et fjellområde med forholdsvis rolige former og topper på ca 15-1800 mo.h. Langs dalbunnen finnes en markert fylling med elveavsetninger(terrasser, elvesletter). I dalsidene er det skredavsetninger. Elva har gjennomgående et samlet løp med enkelte banker og når ut i et stort vifteformet deltaområde med en velutvikla deltaplattform. Her er det tydelige munningsbanker, men løpet er nå forbygd/kanalisert og store deler av den opprinnelige deltasletten er nå bebygd. Deltaet har vært dominert/preget av bunntransport av materiale.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Miljøvernavdelingen)


  © Fjellanger Widerøe AS Flyfotodato: 11.5.1966 Flyoppgave: 1738- A6

   Av gamle bilete ser ein at elvelandskapet enda ut mot Lærdalsfjorden i eit veldig deltaområde som raskt bygde seg utover. Sjølv om prosentvis mykje deltaareal har gått tapt er det framleis ikkje reint små areal att ytst, med m.a. interessant strandeng som er viktig å overvake og ta vare på.

  Naturfagverdiar

   Flora
   Planten fjøreknapp Cotula coronopifolia har her sin einaste veksestad i Norge. Den kom truleg til Lærdal i seilskutetida, då Lærdal var ei viktig hamn både for Sogn og tilstøytande dalar på Austlandet. Ein har freista å ta vare på restførekomstar av arten gjennom å halde ope eit gammalt elveløp i tilknyting til Norsk Villakssenter.

  Inngrep

   Deltaflata er i dag for ein stor del fylt opp med grusmassar, og utlagt til trafikk-, parkerings- og næringsareal, park m.m. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret