Til forsiden

Mørkridselvis utløp i Lustrafjorden

Regine: 075.40 Beskrivelse av Regine


© Statens kartverk 1:50000, Grunnlag: N50 og VBASE


Registernummer : 97
Kommune : Luster ( 1426)
Fylke : Sogn og Fjordane ( 14 )
Høyde over havet: ca. 0 meter
N50blad : 1417-1
ØKblad : BG082-5-3
Fersk/Brakk : BrakkvannsdeltaBeskrivelse av Brakkvannsdelta
Vern : Ikke registrert verneområder innenfor deltaet
Deltatype : Klassisk Beskrivelse av deltatyper
Vassdragsvern : Mørkrisdalselvi ( 075/2 )Verna vassdrag (NVEs nettsider)
Vassdragsregulering : Elva er regulert
Inngrepsstatus : Middels berørt Beskrivelse av inngrepsstatus

Nedenfor finner du lenke direkte til Naturbasen. Velg aktuelle tema i høyremenyen
for å se hvilke naturverdier som er registrert i og rundt dette elvedeltaet.
Lenke til Naturbasen


Kart over arealdekke

© Kilde: VBASE, Økonomisk kartverk (ØK) BG082-5-3 (Skjolden) fra 1986*) m.fl

 • Beskrivelse av Corine Land Cover
 • Avgrensning av deltaene

  Arealstatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3. Fargene henviser til kartet over.
  CorineDekarProsent
  By/tettbygd areal med åpen struktur11280.410.2
  Områder tilknytta veg/jernbane12233.64.3
  Havneområder1230.20
  Massetak/dagbrudd1313.50.4
  Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. campingplasser)1428.11
  Åker og fulldyrka eng/beite211290.536.8
  Naturlig og overflatedyrka eng/beite23165.48.3
  Lauvskog31147.26
  Barskog31213.51.7
  Fjell i dagen / blokkmark3326.20.8
  Områder med sparsom vegetasjon (inkl. sandbanker, strandenger m.m.)33317.42.2
  Elver/kanaler51189.211.3
  Sjøer,vann og tjern5120.20
  Gruntvannsområder i elver/vann5133.30.4
  Gruntvannsområder i sjø52216.42.1
  Hav og sjøområder523115.114.6
  SUM790.1100.0

  Samlestatistikk

  Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
  CorineDekarProsent
  Bebygd og annet opparbeidet areal1125.815.9
  Jordbruksareal2355.945
  Skog og annen fastmark384.310.7
  Våtmarker400
  Vann5224.228.4
  SUM790.1100.0

  Flyfoto


  © Fjellanger Widerøe Foto AS Flyfotodato: 08.06.1984 Flyoppgave: 8223-O32

  Ortofoto


  © Norge i bilder. Opptak 12.08.04

  Geologisk beskrivelse

   Kvartærgeologisk kart (NGUs wms-tjeneste)

   Berggrunnen har gneis, granitt og også mer næringsrik fyllitt fra den kaledonske fjellkjeden. Topografien er markert, Mørkrisdalen skjærer seg inn i fjellområdene mot Breheimen. Fjellene er ca 14-1700 m høye. Marin grense er i området 130 mo.h. Løsmassedekningen er sparsom i nedslagsfeltet, men lokalt i dalføret finnes mektig morene/breelvavsetninger og elveavsetninger som en slette langs dalbunnen. Ved deltaområdet finnes slike mektige brelvavsetninger særlig på østsiden av dalføret. Elva har et samlet løp med flere velutvikla meandersvinger nedover elvesletta i dalbunnen. Det er også enkelte bankedannelser (midtbanker, innersvingbanker) i elva. Deltaplattformen i utløpet er lite markert, men det er noe oppgrunning ved utløpet. Eidselva har sitt utløp like sør for Mørkridselvi, her er det minimal massetransport pga av sedimentasjonen har foregått i Eidsvatnet. Bølgeaktivitet har dannet en avrundet strandlinje innerst i fjorden.

  Annen informasjon (Kilde: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Miljøvernavdelingen)

   Mørkridselvi dannar fine meandersvingar i eit flatt elveland i dalbotnen, med eit utløp som er mykje styrt av store glasifluviale avsetningar. Ein har ikkje noko velutvikla delta. Fjorden er rett nok grunn nærast utløpet av Mørkridselvi, og Fortunelva like ved.

  Naturfagverdiar

   Flora
   Havstrandvegetasjonen er undersøkt av A.Lundberg (in prep.). Elva, med restar av bakevjer og kroksjøar, har noko vass- og sumpvegetasjon, med m.a. flotgras, mannasøtgras og skogsivaks (Berthelsen og Huseby, 1981).

   Fugleliv
   Dette gruntområdet har ein viss verdi som overvintringsplass for artar som kvinand og laksand (J.Anonby, eigne observasjonar).

   Kvartærgeologi
   To glasifluviale randavsetningar frå dalføra Mørkrisdalen og Fortun-dalen, høvesvis Bolstad og Eide, har kvartærgeologisk regional verdi. Dei høgste terasseflatane er på omlag 100 m, truleg marin grense. Eideavsetningen demmer opp Eidsvatnet. Begge avsetningane nyttast til jordbruk og bustadføremål (Sønstegaard E. & Aa A.R.. 1987 Kommentarar til "ny landsplan for nasjonalparkar" - Kvartærgeologi og geomorfologi, Sogn og Fjordane).

  Vernestatus

   Se rapport om verdier i verna vassdrag. • Til toppen
  Sist oppdatert februar 2007 av Geodatasenteret