Til forsiden

Fylkesstatistikk for Østfold

Arealstatistikk

Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3.
CorineDekarProsent
By/tettbygd areal med åpen struktur112628.74.4
Industri og handelsområder121819.75.7
Områder tilknytta veg/jernbane122179.81.3
Deponier132613.44.3
Grønne by/tettstedsareal (Kirkegårder)14120.60.1
Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. Campingplasser)14242.30.3
Åker og fulldyrka eng/beite2111078.17.5
Naturlig og overflatedyrka eng/beite231197.51.4
Lauvskog311100.90.7
Barskog312270.91.9
Blandingsskog31334.10.2
Fjell i dagen / blokkmark332643.44.5
Områder med sparsom vegetasjon333731.35.1
Myr41261.30.4
Elver/kanaler5111147.68
Sjøer,vann og tjern51257.60.4
Gruntvannsområder i sjø5223023.521.1
Hav og sjøområder5234680.232.7
SUM14330.8100.0

Samlestatistikk

Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
CorineDekarProsent
Bebygd og annet opparbeidet areal12304.616.1
Jordbruksareal21275.68.9
Skog og annen fastmark31780.612.4
Våtmarker461.30.4
Vann58908.862.2
Ikke kartlagt900
SUM14330.8100.0

Statistikken er beregnet på grunnlag av 2 delta
Lite berørte : 1
Middels berørte :1
Mye berørte :0


Til toppen '
'
Sist oppdatert februar 2010 av Geodatasenteret AS, Arendal