Til forsiden

Fylkesstatistikk for Hordaland

Arealstatistikk

Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3.
CorineDekarProsent
By/tettbygd areal med åpen struktur112424.23.5
Industri og handelsområder121129.81.1
Områder tilknytta veg/jernbane122264.32.2
Havneområder12312.30.1
Massetak/dagbrudd13119.40.2
Grønne by/tettstedsareal (Kirkegårder)14115.90.1
Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. Campingplasser)142910.7
Åker og fulldyrka eng/beite2113347.227.3
Naturlig og overflatedyrka eng/beite2312782.3
Lauvskog311594.84.9
Barskog312216.51.8
Blandingsskog31375.80.6
Heisamfunn i fjellet3221292.910.6
Strand, dyner og sandflater3311.80
Fjell i dagen / blokkmark33213.60.1
Områder med sparsom vegetasjon333717.65.9
Myr41289.80.7
Limnogene våtmarker441150212.3
Elver/kanaler511748.36.1
Sjøer,vann og tjern5121752.614.3
Gruntvannsområder i elver/vann513110.60.9
Gruntvannsområder i sjø52212.60.1
Hav og sjøområder523542.94.4
SUM12253.9100.0

Samlestatistikk

Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
CorineDekarProsent
Bebygd og annet opparbeidet areal1956.77.8
Jordbruksareal23625.129.6
Skog og annen fastmark32912.823.8
Våtmarker41591.813
Vann53166.725.8
Ikke kartlagt900
SUM12253.9100.0

Statistikken er beregnet på grunnlag av 12 delta
Lite berørte : 4
Middels berørte :7
Mye berørte :1


Til toppen
Sist oppdatert februar 2010 av Geodatasenteret AS, Arendal