Til forsiden

Fylkesstatistikk for Møre_og_Romsdal

Arealstatistikk

Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3.
CorineDekarProsent
By/tettbygd areal med åpen struktur1121918.46.8
Industri og handelsområder1211318.64.7
Områder tilknytta veg/jernbane122971.33.4
Havneområder12380.30.3
Massetak/dagbrudd1316.70
Grønne by/tettstedsareal (Kirkegårder)14160.40.2
Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. Campingplasser)142257.20.9
Åker og fulldyrka eng/beite2119390.933.1
Naturlig og overflatedyrka eng/beite2311603.55.7
Lauvskog3111741.66.1
Barskog312399.61.4
Blandingsskog313295.71
Strand, dyner og sandflater331130.80.5
Områder med sparsom vegetasjon3331473.35.2
Myr4127.70
Elver/kanaler51118016.4
Sjøer,vann og tjern51286.20.3
Gruntvannsområder i elver/vann513156.70.6
Gruntvannsområder i sjø5221833.76.5
Hav og sjøområder5234709.216.6
SUM28355.9100.0

Samlestatistikk

Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
CorineDekarProsent
Bebygd og annet opparbeidet areal14612.816.3
Jordbruksareal210994.538.8
Skog og annen fastmark3404114.3
Våtmarker47.80
Vann58586.530.3
Ikke kartlagt900
SUM28355.9100.0

Statistikken er beregnet på grunnlag av 22 delta
Lite berørte : 1
Middels berørte :20
Mye berørte :1


Til toppen
Sist oppdatert februar 2010 av Geodatasenteret AS, Arendal