Til forsiden

Fylkesstatistikk for Sør-Trøndelag

Arealstatistikk

Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3.
CorineDekarProsent
By/tettbygd areal med åpen struktur112800.62.9
Områder tilknytta veg/jernbane122548.12
Havneområder1231.90
Massetak/dagbrudd131330.1
Grønne by/tettstedsareal (Kirkegårder)14142.80.2
Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. Campingplasser)142124.20.4
Åker og fulldyrka eng/beite21110560.438.2
Naturlig og overflatedyrka eng/beite231155.60.6
Lauvskog3113085.111.2
Barskog312853.83.1
Blandingsskog313302.91.1
Fjell i dagen / blokkmark3326.30
Områder med sparsom vegetasjon3331882.96.8
Myr412637.82.3
Elver/kanaler5113407.512.3
Sjøer,vann og tjern5122632.69.5
Gruntvannsområder i elver/vann513221.50.8
Gruntvannsområder i sjø5223331.2
Hav og sjøområder5232014.57.3
SUM27644.6100.0

Samlestatistikk

Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
CorineDekarProsent
Bebygd og annet opparbeidet areal11550.85.6
Jordbruksareal210715.938.8
Skog og annen fastmark36131.122.2
Våtmarker4637.92.3
Vann5860931.1
Ikke kartlagt900
SUM27644.6100.0

Statistikken er beregnet på grunnlag av 11 delta
Lite berørte : 4
Middels berørte :7
Mye berørte :0


Til toppen
Sist oppdatert februar 2010 av Geodatasenteret AS, Arendal