Til forsiden

Fylkesstatistikk for Nordland

Arealstatistikk

Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3.
CorineDekarProsent
By/tettbygd areal med åpen struktur1121026.61.3
Områder tilknytta veg/jernbane1221148.51.4
Havneområder1230.70
Massetak/dagbrudd13130.30
Grønne by/tettstedsareal (Kirkegårder)14114.50
Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. Campingplasser)14253.60.1
Åker og fulldyrka eng/beite2119467.211.7
Naturlig og overflatedyrka eng/beite2311062.21.3
Skog og annen fastmark3071.30.1
Skog312990.23.7
Lauvskog31112288.315.2
Barskog3126982.28.6
Blandingsskog3131222.51.5
Strand, dyner og sandflater3319.70
Fjell i dagen / blokkmark332219.70.3
Områder med sparsom vegetasjon3337304.19
Ferskvannsvåtmark411407.70.5
Myr4124888.56
Elver/kanaler5117260.39
Sjøer,vann og tjern5129094.911.2
Gruntvannsområder i elver/vann5132869.13.5
Gruntvannsområder i sjø5225793.27.2
Hav og sjøområder5235362.16.6
Ikke tolket99912871.6
SUM80854.4100.0

Samlestatistikk

Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
CorineDekarProsent
Bebygd og annet opparbeidet areal12273.92.8
Jordbruksareal210529.613
Skog og annen fastmark331088.338.4
Våtmarker45296.26.6
Vann530379.937.6
Ikke kartlagt912871.6
SUM80854.4100.0

Statistikken er beregnet på grunnlag av 47 delta
Lite berørte : 36
Middels berørte :11
Mye berørte :0


Til toppen
Sist oppdatert februar 2010 av Geodatasenteret AS, Arendal