Til forsiden

Fylkesstatistikk for Troms

Arealstatistikk

Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3.
CorineDekarProsent
By/tettbygd areal med åpen struktur1121893.22.3
Områder tilknytta veg/jernbane12211201.4
Havneområder123111.30.1
Massetak/dagbrudd131137.10.2
Grønne by/tettstedsareal (Kirkegårder)14170.10.1
Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. Campingplasser)142117.80.1
Åker og fulldyrka eng/beite2118074.910
Naturlig og overflatedyrka eng/beite2311431.31.8
Lauvskog31117263.321.4
Barskog3123846.84.8
Blandingsskog313721.60.9
Strand, dyner og sandflater331247.80.3
Fjell i dagen / blokkmark33219.10
Områder med sparsom vegetasjon3336483.68
Ferskvannsvåtmark4112.40
Myr4123535.74.4
Elver/kanaler5114557.35.6
Sjøer,vann og tjern5121178.81.5
Gruntvannsområder i elver/vann513728.70.9
Tidevannsflater52111763.614.6
Gruntvannsområder i sjø52211354.714.1
Hav og sjøområder52360807.5
SUM80739.2100.0

Samlestatistikk

Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
CorineDekarProsent
Bebygd og annet opparbeidet areal13449.44.3
Jordbruksareal29506.211.8
Skog og annen fastmark328582.135.4
Våtmarker43538.14.4
Vann535663.444.2
Ikke kartlagt900
SUM80739.2100.0

Statistikken er beregnet på grunnlag av 21 delta
Lite berørte : 14
Middels berørte :7
Mye berørte :0


Til toppen
Sist oppdatert februar 2010 av Geodatasenteret AS, Arendal