Til forsiden

Fylkesstatistikk for Finnmark

Arealstatistikk

Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3.
CorineDekarProsent
By/tettbygd areal med åpen struktur1122542.71.9
Områder tilknytta veg/jernbane1221444.51.1
Flyplass124488.20.4
Massetak/dagbrudd131266.10.2
Grønne by/tettstedsareal (Kirkegårder)14125.20
Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. Campingplasser)142143.70.1
Åker og fulldyrka eng/beite21170805.2
Naturlig og overflatedyrka eng/beite2312320.91.7
Skog og annen fastmark30257.50.2
Skog31166.10.1
Lauvskog31118817.913.7
Barskog3122307.81.7
Blandingsskog313344.10.3
Strand, dyner og sandflater3312597.81.9
Fjell i dagen / blokkmark332210.80.2
Områder med sparsom vegetasjon33320541.615
Myr4123887.42.8
Elver/kanaler5111517411.1
Sjøer,vann og tjern512272.70.2
Gruntvannsområder i elver/vann51316486.512
Tidevannsflater521190.80.1
Gruntvannsområder i sjø52225108.218.3
Hav og sjøområder52316485.712
SUM137160.2100.0

Samlestatistikk

Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
CorineDekarProsent
Bebygd og annet opparbeidet areal14910.23.6
Jordbruksareal294016.9
Skog og annen fastmark345243.933
Våtmarker43887.42.8
Vann573718.253.7
Ikke kartlagt900
SUM137160.2100.0

Statistikken er beregnet på grunnlag av 27 delta
Lite berørte : 25
Middels berørte :2
Mye berørte :0


Til toppen
Sist oppdatert februar 2010 av Geodatasenteret AS, Arendal