Til forsiden

Fylkesstatistikk for Hedmark

Arealstatistikk

Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 3.
CorineDekarProsent
By/tettbygd areal med åpen struktur112437.31.6
Områder tilknytta veg/jernbane1223091.1
Massetak/dagbrudd1313.60
Idretts- og rekreasjonsområder (inkl. Campingplasser)1424.50
Åker og fulldyrka eng/beite2116179.922.1
Naturlig og overflatedyrka eng/beite23179.10.3
Lauvskog311348512.5
Barskog31217756.3
Blandingsskog313664.32.4
Strand, dyner og sandflater331148.10.5
Fjell i dagen / blokkmark33200
Områder med sparsom vegetasjon3331566.15.6
Myr4123019.910.8
Elver/kanaler5113796.113.6
Sjøer,vann og tjern5126125.421.9
Gruntvannsområder i elver/vann513376.31.3
SUM27969.8100.0

Samlestatistikk

Viser statistikk på Corine Land Cover nivå 1.Fargene henviser til kakediagram.
CorineDekarProsent
Bebygd og annet opparbeidet areal1754.32.7
Jordbruksareal2625922.4
Skog og annen fastmark37638.727.3
Våtmarker4302010.8
Vann51029836.8
Ikke kartlagt900
SUM27969.8100.0

Statistikken er beregnet på grunnlag av 12 delta
Lite berørte : 7
Middels berørte :5
Mye berørte :0


Til toppen
Sist oppdatert februar 2010 av Geodatasenteret AS, Arendal